Barnets rättigheter i Bjuvs kommun

I Bjuvs kommun arbetar vi aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp och att alla barn ska ges samma förutsättningar att utvecklas, ha bra livsvillkor och må bra.

tre flickor

En del i detta är kommunfullmäktiges beslut om att FN’s konvention om barnets rättigheter och dess grundläggande principer ska genomsyra hela kommunens arbete.

FN’s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt, att få komma till tals och inte bli diskriminerade. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år.

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

I Sverige antogs 2010 en ny strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Läs den nationella strategin. (pdf, öppnas i nytt fönster).

Arbetet med barnets rättigheter i Bjuvs kommun

I Bjuvs kommun har vi tagit fram en Barn- och ungdomsplan som syftar till att förverkliga FN’s konvention om barnets rättigheter. Planen innebär att barnets rättigheter och barnperspektivet ska genomsyra alla kommunala verksamheter, politiska beslut och åtgärder som berör barn och unga.

Målgruppen är barn och unga mellan 0-18 år.

I Barn- och ungdomsplanen beskrivs sex övergripande insatsområden ska lägga grunden för att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Bjuvs kommun. De olika insatsområdena svarar mot olika artiklar i barnrättskonventionen.

1.       Kunskap om FN’s konvention om barnets rättigheter hos alla anställda i Bjuvs kommun

Det innebär att alla anställda kontinuerligt ska erbjudas utbildning i barnets rättigheter och att alla nyanställda och nytillträdda förtroendevalda ska ges information om hur vi arbetar med konventionen.

 2.       Kunskap om FN’s konvention om barnets rättigheter hos barn och föräldrar i Bjuvs kommun

Det innebär att kommunen ska se till att alla föräldrar och barn i kommunen känner till vilka rättigheter barnet har enligt konventionen och hur de kan utövas.

 3.       Hur har barn och unga det i Bjuvs kommun? Kunskap och statistik

Det innebär att kommunen regelbundet ska ta fram kunskapsunderlag kring barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Underlaget ska ligga till grund för verksamhetsplaneringar och politiska beslut.

 4.       Barnets rättigheter och barnperspektivet ska genomsyra den kommunala styrprocessen

Kommunen ska se till att det finns arbetssätt som säkerställer att barnets rättigheter beaktas i alla beslut och åtgärder som rör barn och unga.

 5.       Barnets rättigheter ska stärkas genom samverkan över förvaltningsgränserna

Arbetet med konventionen berör flera verksamhetsområden där utgångspunkten är en helhetssyn på barnet och barnets bästa i fokus.

 6.       Barns och ungas delaktighet och inflytande

Kommunen ska se till att det finns arbetssätt som säkerställer att barn och unga har möjlighet att göra sin röst hörd i sin vardag och att de görs delaktiga i beslut och frågor som rör dem. 

Nedan kan du läsa kommunens barn- och ungdomsplan i sin helhet:

Barn- och ungdomsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2018-12-17

Kontakt

Kommunstrateg

Tina Petersson

Telefon 072-194 00 82