Grundsärskolan

Här finns välutbildade och engagerade specialpedagoger. Vi arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elev.

Grundsärskolan i Bjuvs kommun finns på två skolor, Jens Billeskolan i kommundel Billesholm årskurs 7-9 och Brogårdaskolan i kommundel Bjuv för årkurser 1-6 

Vi som arbetar i grundsärskolan är utbildade och engagerade lärare och specialpedagoger. Vi arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elevs behov och önskemål.

Vi arbetar för att skapa en trygg och inspirerande miljö för lärande. Eleverna tränas i god social kompetens samtidigt som grundläggande kunskaper står i centrum.

Eleverna i grundsärskolan är en del av övriga skolan och deltar i gemensamma aktiviteter.

Skolan satsar på:  

  • hög måluppfyllelse
  •  elevers delaktighet för det egna lärandet
  •  en skola att växa och må bra i

Grundsärskolan

Grundsärskolan finns till för de barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en diagnostiserad utvecklingsstörning.

En utvecklingsstörning innebär att barnet har nedsatt intellektuell funktionsnivå och har svårt att möta omgivningens krav på hur jämnåriga förväntas fungera i vardagssituationer.

Elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada kan också tas emot i grundsärskolan.

För att en elev ska tas emot i grundsärskolan krävs det fyra olika bedömningar; psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk, som tillsammans säkerställer att barnet är berättigat till mottagande i grundsärskolan.

Båda barnets vårdnadshavare ska ge sitt medgivande till placering i grundsärskolan.

Om eleven blir erbjuden en plats i den obligatoriska grundsärskolan finns det möjlighet till tre varianter av skolgång, klassplacering i grundsärskolan, individintegrering eller träningsskolan.

Eleven kan också individintegreras på sin hemskola.

Grundsärskolans inriktningar

Grundsärskola

Undervisningen i grundsärskolan motsvarar den undervisningen som ges i grundskolan. Grundsärskolan har dock en egen läroplan, Lgr 11, där kursplanerna och undervisningen är anpassade för eleverna i grundsärskolan. I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver mer tid för sitt lärande. Målen och kunskapskraven är inte lika höga som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar och möjligheter. Här ställs kunskap och elevernas kunskapsutveckling i fokus.

Individintegrering

Individintegrering innebär att eleven får sin undervisning i den vanliga grundskolan men att barnet följer grundsärskolans egna kursplan.

Träningsskolan

För de elever som inte når grundsärskolans mål finns det träningsinriktning inom grundsärskolan. Träningsskolan är till för barn som har så stora kognitiva svårigheter att de inte klarar grundsärskolans undervisning. Istället för ämnen består träningsskolan av fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kontakta gärna mig om ni vill veta mer om vår verksamhet

Christel.Nilsson
Rektor Grundsärskolan 

 

 

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2019-04-24

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

Årskurs 1-6
Brogårdaskolan
Tibbarpsgatan 43
267 33 Bjuv
brogardaskolan@bjuv.se

Administration Brogårdaskolan 
042-458 53 10

Årskurs 7-9
Jens Billeskolan
Badhusvägen 1
267 71 Billesholm 
jensbilleskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor 

Administration Jens Billeskolan
042-458 53 50

Rektor Grundsärskola
Christel Nilsson
0709-58 53 67
Christel.Nilsson@bjuv.se