Grundsärskolan Jens Billeskolan

Här finns välutbildade och engagerade specialpedagoger. Vi arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elev.

 Jens Billeskolan i Billesholm i Bjuvs kommun erbjuder grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt grundsärskola från årskurs 6-9.

Vi har cirka 500 elever

På Jens Billeskolans grundsärskola jobbar välutbildade och engagerade lärare och specialpedagoger. Vi arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elevs behov och önskemål.

Alla som jobbar på Jens Billeskolan arbetar för att skapa en trygg och inspirerande miljö för lärande. Eleverna tränas i god social kompetens samtidigt som grundläggande kunskaper står i centrum.

Eleverna i grundsärskolan är en del av Jens Billeskolan och deras gemensamma aktiviteter.

Skolan satsar på:  

  • hög måluppfyllelse
  •  elevers delaktighet för det egna lärandet
  •  en skola att växa och må bra i

Grundsärskolan

Grundsärskolan finns till för de barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en diagnostiserad utvecklingsstörning.

En utvecklingsstörning innebär att barnet har nedsatt intellektuell funktionsnivå och har svårt att möta omgivningens krav på hur jämnåriga förväntas fungera i vardagssituationer.

Elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada kan också tas emot i grundsärskolan.

För att en elev ska tas emot i grundsärskolan krävs det fyra olika bedömningar; psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk, som tillsammans säkerställer att barnet är berättigat till mottagande i särskolan.

Båda barnets vårdnadshavare ska ge sitt medgivande till placering i grundsärskolan.

Om eleven blir erbjuden en plats i den obligatoriska grundsärskolan finns det möjlighet till tre varianter av skolgång på Jens Billeskolan: klassplacering i grundsärskolan, individintegrering eller träningsskolan.

Eleven kan också individintegreras på sin hemskola.

Grundsärskolans inriktningar

Grundsärskola

Undervisningen i grundsärskolan motsvarar den undervisningen som ges i grundskolan. Särskolan har dock en egen läroplan, Lgr 11, där kursplanerna och undervisningen är anpassade för eleverna i särskolan. I särskolan utgår man från att eleverna behöver mer tid för sitt lärande. Målen och kunskapskraven är inte lika höga som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar och möjligheter. Här ställs kunskap och elevernas kunskapsutveckling i fokus.

Individintegrering

Individintegrering innebär att eleven får sin undervisning i den vanliga grundskolan men att barnet följer grundsärskolans egna kursplan.

Träningsskolan

För de elever som inte når grundsärskolans mål finns det träningsinriktning inom grundsärskolan. Träningsskolan är till för barn som har så stora kognitiva svårigheter att de inte klarar grundsärskolans undervisning. Istället för ämnen består träningsskolan av fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kontakta gärna mig om ni vill veta mer om vår verksamhet

Christel Nilsson

Rektor Grundsärskolan Jens Billeskolan.

 

 

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2019-01-08

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

Jens Billeskolan
Badhusvägen 1
267 71 Billesholm 

Frånvaroanmälan
Infomentor 
Tel :042-458 53 71
Frånvaroanmälan görs innan klockan 07.30

Administration 
042-458 53 50
jensbilleskolan@bjuv.se

Rektor grundsärskola
Christel Nilsson
0709-58 53 67
Christel.Nilsson@bjuv.se