Övriga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om bygglov. Om du inte hittar svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss på plan- och byggavdelningen. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktrutan.

När behövs en kontrollansvarig?

Vid vissa byggprojekt krävs en certifierad kontrollansvarig. Till exempel behöver du en kontrollansvarig om du ska bygga ett nytt bostadshus. När du söker bygglov kommer en handläggare informera dig om du behöver en kontrollansvarig till projektet.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan innehåller information om de kontroller som behöver göras i byggprojektet. Kontrollplanen verifierar att det som byggs uppfyller samhällets krav.

Obligatorisk ventilationskontroll

I PBL finns även bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, som syftar till att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. Bra ventilation är en faktor som har stor betydelse för vår livskvalitet och hälsa. Fastighetsägaren ansvarar för att en certifierad sakkunnig funktionskontrollant utför kontrollen. Hur ofta kontrollen behöver göras varierar beroende på vilket ventilationssystem som är installerat i byggnaden men intervallerna sträcker sig mellan 2-6 år. När en ventilationskontroll utförts ska en kopia på intyg och protokoll skickas till Bjuvs kommun, Box 501, 267 25 Bjuv. 

Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Radon är en skadlig gas som varken syns eller luktar. Att utsättas för radon är en hälsorisk och det är viktigt att du och din familj inte utsätts för denna gas i er bostad.

För att upptäcka radon i din bostad rekommenderar vi att du utför radonmätning. Mätningen utförs oftast mellan 1 oktober till 30 april. Du placerar ut små mätdosor i bostaden och låter dem ligga utplacerade under två till tre månader.

För mer information om radon och radonmätning kontakta Söderåsens Miljöförbund.

Bergvärme

Om du planerar att skaffa bergvärme ska du göra en anmälan/söka tillstånd hos Söderåsens Miljöförbund innan du påbörjar installationen.

För mer information om bergvärme kontakta Söderåsens Miljöförbund.

Startbesked

Om du får startbesked innebär det att du får påbörja byggprojektet. I beslutet som du får hemsickat framgår det om du får startbesked eller inte. I vissa fall krävs tekniskt samråd för att du ska få starta byggprojektet.

Tekniskt samråd

I större byggprojekt krävs ett tekniskt samråd för att få startbesked. Ett tekniskt samråd ska ske tillsammans med byggherre, kommunen och den som är kontrollansvarig för att säkerställa att byggprojektet uppfyller samhällets krav.

Slutsamråd

Ett slutsamråd sker på plats när byggprojektet är färdigställt. Om byggprojektet följer det beviljade bygglovet och alla handlingar och intyg är inlämnade kan slutbesked meddelas.

Slutbesked

När byggprojektet är klart måste du ansöka om slutbesked för att ta få åtgärden i bruk. 

Har kommunen ritningar på mitt hus?

Kommunen har arkiv med äldre bygglovshandlingar. Där kan det finnas ritningar på ditt hus men av olika anledningar finns inte ritningar över alla hus i kommunen. Kontakta plan- och byggavdelningen för att ta reda på om det finns ritningar för just ditt hus. 

Hur vet jag om mitt hus ligger inom detaljplan eller inte?

Ofta är tätbyggda områden detaljplanelagda och har därmed särskilda bestämmelser om hur området ska utvecklas. Kontakta plan- och byggavdelningen för att ta reda på om ditt hus ligger inom detaljplan eller inte.

Hur överklagar jag ett bygglov?

Om du har fått avslag på din bygglovsansökan eller är emot ett bygglov som din granne har fått beviljat kan du överklaga beslutet. En överklagan ska vara skriftlig och lämnas in till plan- och byggavdelningen. Uppge vilket beslut det handlar om. När en överklagan lämnas in till oss tittar vi om det har kommit in i rätt tid och därefter skickas din överklagan till Länsstyrelsen.

Webbredaktör: kld
Sidan ändrad: 2018-10-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.