Solceller och bygglov

Sedan 1 augusti 2018 gäller nya regler för bygglov för solcellspaneler och solfångare. Reglerna innebär att det kan vara bygglovsbefriat att montera solcellspaneler eller solfångare på ditt tak eller fasad. Kontakta gärna plan- och byggavdelningen i god tid om du planerar att sätta upp solenergianläggning på ditt hus.

För att installationen av solcellspanelerna eller solfångare ska vara bygglovsbefriade ska de följa dessa kriterier:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska föja byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Det kan exempelvis innebära att det krävs bygglov om ditt hus är utpekat i Bevarandeplanen för Bjuvs kommun.
  • att solenergianläggning inte kräver bygglov enligt den detaljplanen som gäller för området.

Här kan du läsa mer om områden och byggnader som är utpekade som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt: Bevarandeplan för Bjuvs kommun.

Kontakta gärna plan- och byggavdelningen i god tid om du planerar att sätta upp solenergianläggning på ditt hus. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall om det kräver bygglov eller inte. Ställ gärna dina frågor till e-postadress bn@bjuv.se.

Solenergianläggningar kan kräva anmälan

Om monteringen av solenergianläggningen innebär att man gör ingrepp i byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden. En anmälan ska göras på samma blankett som du söker bygglov på och ska skickas till plan- och byggavdelningen.

Webbredaktör: kld
Sidan ändrad: 2018-08-22

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.