Tillsyn och olovligt byggande

Tillsyn är kommunens verktyg för att bland annat säkerställa en god bebyggd miljö. Byggnadsnämnden genomför tillsyn för att Bjuv ska vara en säker och attraktiv kommun att bo i.

Om kommunens tillsynsarbete

I Bjuvs kommun har vi ett kontinuerligt tillsynsarbete, dels genom att följa upp inkomna anmälningar men även genom att röra oss i hela kommunen för att föra dialog med fastighetsägare och vara rådgivande där det behövs. Tillsynsarbetet är en del av den tillsynsplan som antagits av Byggnads­nämnden.                    

Misstänker du något olovligt?

Om du upptäcker att en granne eller någon annan fastighetsägare i kommunen gör något som du misstänker är olovligt är du välkommen att göra en anmälan till byggnadsnämnden. Här kan du göra en anmälan. Vi på plan- och byggavdelningen kommer då att följa upp ärendet genom att själva inspektera det olovliga och sedan ta kontakt med fastighetsägaren om det visar sig att det som har gjorts är olovligt.

Nedan är exempel på åtgärder som kan vara olovliga och som du kan anmäla.

Bygger nytt eller bygger till

Om någon bygger nytt eller bygger till krävs bygglov. Fråga oss på plan- och byggavdelningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns bygglov.

River en byggnad eller del av byggnad

Om någon river en byggnad eller del av byggnad krävs rivningslov om det är inom detaljplanelagt område. Fråga oss på plan- och byggavdelningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns rivningslov.

Har upplag eller materialgård på sin fastighet

Om någont har upplag med exempelvis byggmaterial kräver detta bygglov.  Fråga oss på plan- och byggavdelningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns bygglov.

Höga häckar och trafikfarlig växtlighet

En fastighetsägare är skyldig att hålla sin tomt i vårdat skick enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 15 paragrafen: "Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas" 

Detta innebär att växtlighet inte får vara högre än 80 centimeter i sikttrianglar. Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Buskar och plantor ska placeras minst 60 centimeter innanför din tomtgräns.

Här kan du läsa mer: Klipp häcken för trafiksäkerheten

Ovårdad fastighet

Om en byggnad eller tomt kan utgöra en fara för omgivning måste detta rättas till eftersom fastighetsägaren är skyldig att hålla sin fastighet i vårdat skick enligt plan- och bygglagen. 

Ändrad marknivån

Att höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter inom detaljplan kräver marklov. Detta betyder också att det kan krävas marklov eller bygglov för stödmurar. Fråga oss på plan- och byggavdelningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns marklov / bygglov.

Webbredaktör: Anders Mansfeldt (amt)
Sidan ändrad: 2019-03-01

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.