Frågor och svar

Här hittar frågor och svar om Selleberga och utvecklingen av området.

Hur stort är området?

Yta är totalt cirka 116 hektar. Det betyder 25 procent av tätorten Bjuvs yta. Strandskydd är cirka 17 hektar (rekreationsområdet vid Vegeå). Findus hyr ca 13 hektar inkl. byggnader för sin fortsatta forskning och utveckling inom grönsaksförädling.

Hur många bostäder blir det på området?

Det beror på vad som vi väljer att bygga på området. Det är ännu inte bestämt. I kvalitetsprogrammet står att det finns en möjlig exploatering på 2000 bostäder över lång tid. 

Hur arbetar ni med området just nu?

Vi har nu tagit fram ett kvalitetsprogram för området. Det innehåller ett koncept och möjlig inriktning för området. Det betyder hur området ska se ut i stort, i former av bostäder som ska vara där och vilken kvalitet den fysiska miljön, vad som ska vara grönytor och vad som ska vara bostäder. Här kan du läsa kvalitetsprogrammet

Kvalitetsprogrammet ska nu godkännas politiskt och därefter ligga till grund för utredningar och detaljplaner.

Vad innehåller kvalitetsprogrammet?

Kvalitetsprogrammet är helt baserat på kommunens vision ”Var med och forma ett helt samhälle” och visar att Selleberga ska vara en blandad, förtätad stadsdel med många gröna kvaliteter, en modern trädgårdsstad. Selleberga ska flätas samman med dagens centrala Bjuv. Kvalitetsprogrammet lyfter fram viktiga värden för Bjuvs kommun, bland annat naturområdet längs Vegeå. Naturområdet kommer inte att exploateras utan utvecklas och tillgängliggöras för så många som möjligt.

Kvalitetsprogrammet beskriver den första etappen av exploatering där antalet bostäder ligger på 1500-2000 över en längre tid. Området kommer att bestå av fyra delområden med olika karaktär som kommer att exploateras parallellt, bland annat ett mer stadsmässigt och ett för mer naturnära boende.

Vad händer med VA och skötseln av ytorna?

Bjuvs kommun och NSVA tar över VA-systemet. Då ska inventera och kartlägga dessa. 

Vi kommer också att ta över skötseln av den fysiska miljö- gräsmattor, vägar, träd och buskar.
Vi kommer att arrendera ut delar av marken så bönder ges möjlighet att fortsätta odla där.

När planerar ni att börja bygga?

Först ska kvalitetsprogrammet godkännas politiskt och därefter ligga till grund för utredningar och detaljplaner. Därefter kan bostadsbyggande påbörjas. 

Arbetet med exploatering fortsätter därefter i den takt som kommunen önskar och mäktar med. Samt i den takt som marknaden efterfrågar.

Varför köpte Bjuvs kommun marken?

Läget för marken är väldigt bra, nära centrum, skola och kollektivtrafik. Bjuvs kommun vill ha en rådighet av utvecklingen av 25 procent av Bjuvs tätort och en markreserv för framtida planering
På så sätt kan vi också öka invånarantalet och Bjuvs tätort kan växa.

Vad ska ni göra på marken?

Vi ska utveckla marken för bostäder och servicer. En planering för detta kan du läsa i kvalitetsprogrammet 

Vem ska sköta all mark som vi köper?

Bjuvs kommun. Samtidig kommer vi att arrendera och hyra ut delar av marken. Vårt mål är att vi inte ska ha några kostnader för detta under tiden som vi exploaterar.

Vad händer med Findusjärnvägen?

Bjuvs kommun har köpt järnvägen. Findus har tagit bort rälsen och slipers  Det ger möjlighet att på sikt anlägga ett gångstråk som förbinder centrala Bjuv med det nya området.

Finns det några miljöskulder i området?

Provtagningen och kontrollen har varit omfattande och visar inga större miljöskulder i området. Bjuvs kommun tar därmed över miljöansvaret för marken, dock ej järnvägen. 

Inom området finns en deponi som är täckt och avslutad helt enligt gällande regelverk.
Bjuvs kommun har tecknat en försäkring som täcker de miljöskulder som man i framtiden skulle upptäcka vid en exploatering, upprättandet av en detaljplan. Findus betalar försäkringen de första tio åren, därefter betalar Bjuvs kommun.

När kommer området stå färdigt?

Det är svårt att säga i nuläget eftersom det rör sig om så mycket och så många bostäder. Kvalitetsprogrammet som vi håller på att fram tillsammans med konsulter kommer att ge en indikation på hur området ska se ut och hur långt tid det kommer att ta att komma dit.

Om jag vill ställa mig i tomtkö, vem kontaktar jag då?

I nuläget vet vi inte vilka och hur många bostäder som ska byggas på området. Så fort vi vet det kommer vi att kommunicera det i våra kanaler.

Vilket stöd får Bjuv i arbetet?

Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (som är en del av Regeringskansliet) och Bjuvs kommun har skrivit en överenskommelse med syftet att stärka Bjuv i planeringsarbetet för Sellebergaområdet. Bjuv får bland att stöd resurser och kompetens för att utveckla området till ett hållbart bostadsområde. I nuläget betyder det att har fått stöd i att arbeta fram kvalitetsprogrammet. 

 

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-05-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se