Ändring av detaljplan för Tibbarp 1:91

Ändringen är på granskning under tiden 21 december 2017 till 22 januari 2018.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i två våningar, totalt cirka 50 lägenheter. Detta sker genom att öka byggrätten och höja antalet maxvåningar till två samt att låta begränsande bestämmelser som motverkar ändringens syfte utgå. I övrigt fortsätter underliggande plan att gälla.

Planområdet är beläget i den norra delen av Bjuvs tätort, cirka 1000 meter från tågstationen. I Sydväst angränsar planområdet till Norra Storgatan och verksamhetsområde och till Orkestergatan i nordost med befintlig bostadsbebyggelse.

Ändringen av detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Granskningshandlingar 

Plankarta ÄDP Tibbarp 1:91 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Planbeskrivning ÄDP Tibbarp 1:91 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utredningar

PM Geoteknik (pdf, öppnas i nytt fönster)

Miljöteknisk markundersökningsrapport 8pdf, öppnas i nytt fönster)

Samrådsredogörelsen till detaljplanen publiceras ej på grund av personuppgiftslagen (PUL) men finns att tillgå på kommunhuset.

Webbredaktör: Mattias Samuelson (msn)
Sidan ändrad: 2017-12-19

Kontakt

Mattias Samuelson 042-458 50 50