Ändring av detaljplan för del av Billesholms Gård 9:19 och del av Billesholms Gård 9:91

Syftet med planändringen är att möjliggöra för förtätning av centrala Billesholmen. Detta sker genom att öka byggytan på byggrätten genom att ta bort prickad mark, och höja antalet maxvåningar och byggnadshöjder, vilket ger en mer flexibel byggrätt än vad som medges idag. Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Webbredaktör: Maria Parkhed (mpd)
Sidan ändrad: 2017-02-27

Kontakt

Planarkitekt

Gulistan Batak telefon 042-458 50 63

Skicka e-post