Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Kungörelser:
Granskning för detaljplan Billesholms gård 9:19 och
Billesholms gård 9:91 m.fl.

Eldningsförbud 2019 i Bjuvs kommun (PDF)

Föreskrift vid rådande eldningsförbud Bjuvs kommun (PDF)

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:

Billesholms gård 9:19 och Billesholms gård 9:91 m.fl.

Kommunfullmäktige sammanträder:
Kallelser kommunfullmäktige

 

Justerade protokoll

Instans

Datum för
sammanträde

Anslaget
fr.o.m

Anslaget
t.o.m

Kommunfullmäktige

 2019-06-19

 2019-06-27

2019-07-19 

Kommunfullmäktiges presidium

 

 

 

Kommunfullmäktiges
valberedning

 

 

 

Kommunstyrelsen

2019-06-12 

2019-06-13 

2019-07-05 

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2019-07-04

2019-07-04

2019-07-27

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

 

 

 

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2019-06-19 

2019-06-20 

2019-07-12 

Kommunstyrelsens
utskott för arbete och
tillväxt

2019-06-19

2019-06-26

2019-07-22

Byggnadsnämnden

 2019-06-04

 2019-06-10

 2019-07-02

Barn- och utbildnings-
nämnden

 2019-06-26

2019-07-02 

 2019-07-25

Barn- och utbildnings-
nämnden, sekretess

2019-05-28

2019-06-05

2019-06-27

Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott,
sekretess

2019-06-17

2019-06-18 

2019-07-11

Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott

 2019-06-17

 2019-07-01

2019-07-23

Kultur- och fritids-
nämnden

 

 

 

Valnämnden

 

 

 

Vård- och omsorgs-
nämnden

 

 

 

Vård- och omsorgs-
nämndens
arbetsutskott

2019-06-20 

2019-06-28 

2019-07-19 

Överförmyndar-
nämnden 4K

 

 

 

Kommunala
handikapprådet

 

 

 

Kommunala
handikapprådets
arbetsutskott

 

 

 

Kommunala
pensionärsrådet

 

 

 

Tekniska nämnden

2019-05-29

2019-06-05

2019-06-26

                           

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2019-07-15

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)