Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Kungörelser:
Granskning för detaljplan Billesholms gård 9:19 och
Billesholms gård 9:91 m.fl.

Eldningsförbud 2019 i Bjuvs kommun (PDF)

Föreskrift vid rådande eldningsförbud Bjuvs kommun (PDF)

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Billesholms gård 9:19 och Billesholms gård 9:91 m.fl.

Kommunfullmäktige sammanträder: 
Kallelser kommunfullmäktige

 

Justerade protokoll

Instans

Datum för
sammanträde

Anslaget
fr.o.m

Anslaget
t.o.m

Kommunfulllmäktige

2019-04-25 

2019-05-09 

 2019-05-31

Kommunfullmäktige

2019-05-23

2019-05-24

2019-06-17

Kommunfullmäktiges presidium

 2019-05-23

2019-05-24 

2019-06-17 

Kommunfullmäktiges
valberedning

 

 

 

Kommunstyrelsen

2019-05-15 

2019-05-16  2019-06-07 

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2019-05-08 

2019-05-09 

2019-05-31

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

 

 

 

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

 

 

 

Kommunstyrelsens
utskott för arbete och
tillväxt

2019-03-20

2019-03-22

 2019-04-16

Byggnadsnämnden

 2019-05-10

 2019-05-14

 2019-06-02

Barn- och utbildnings-
nämnden

 2019-03-27

 2019-04-03

 2019-04-26

Barn- och utbildnings-
nämnden, sekretess

2019-04-24 

2019-05-02 

2019-05-27 

Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott,
sekretess

2019-05-20

2019-25-24 

 

2019-06-17 

 

Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott

 2019-04-15

2019-04-26 

2019-05-20

Kultur- och fritids-
nämnden

 2019-04-24

2019-04-26

2019-05-20

Valnämnden

 

 

 

Vård- och omsorgs-
nämnden

 

 

 

Vård- och omsorgs-
nämndens
arbetsutskott

 

 

 

Överförmyndar-
nämnden 4K

 

 

 

Kommunala
handikapprådet

 

 

 

Kommunala
handikapprådets
arbetsutskott

 

 

 

Kommunala
pensionärsrådet

 

 

 

Tekniska nämnden

2019-04-17

2019-04-25

2019-05-16

                           

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-05-24

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)