Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
    • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Kungörelse:
Samråd för detaljplan Billesholms gård 9:19 och
Billesholms gård 9:91 m.fl.

Kungörelse:
Granskning av detaljplan för del av
Billesholms gård 9:137 m fl

Kommunfullmäktige sammanträder:

Kallelser kommunfullmäktige

 

Justerade protokoll

Instans

Datum för
sammanträde

Anslaget
fr.o.m

Anslaget
t.o.m

Kommunfulllmäktige

2019-02-28

2019-03-08

2019-04-01 

Kommunfullmäktige

 

 

 

Revisionen

 

 

 

Kommunfullmäktiges
presidium

 

 

 

Kommunstyrelsen

 2019-02-13

2019-02-19 

2019-03-13 

Kommunstyrelsen

 

 

 

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

 2019-02-26

2019-03-05 

2019-03-27 

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

 2019-03-04

2019-03-05 

2019-03-27 

Kommunstyrelsens
utskott för arbete
och tillväxt

 2019-02-26

 2019-03-04

 2019-03-26

Byggnadsnämnden

 2018-11-08

 2018-11-15

 2018-12-07

Barn- och utbildnings-
nämnden

 2019-02-27

 2019-03-06

 2019-03-28

Barn- och utbildnings-
nämnden, sekretess

2019-02-27 

19-03-05 

19-03-27 

Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott
sekretess

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott

 2019-02-18

2019-03-01 

2019-03-26 

Kultur- och fritidsnämnden

 2019-02-20

2019-02-25 

2019-03-19 

Valnämnden

 2019-02-14

2019-02-15

2019-03-11 

Vård- och omsorgs-
nämnden

2019-02-21 

2019-02-28 

2019-03-21 

Vård- och omsorgs-
nämndens
arbetsutskott

2019-03-11 

 2019-03-14

2019-04-05 

Överförmyndarnämnden 4K

2019-01-29 

2019-02-26 

2019-03-20 

 

 

 

 

Kommunala
handikapprådet

 

 

 

Kommunala
handikapprådets
arbetsutskott

 

 

 

Kommunala
pensionärsrådet

2019-02-05 

2019-02-20 

2019-03-13 

Tekniska nämnden

2019-02-27

2019-03-06

2019-03-27

                           

Webbredaktör: Katarina Jeppsson (kjn)
Sidan ändrad: 2019-03-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)