Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen ska, på uppdrag från kommunfullmäktige, hålla samman den kommunal verksamheten och bereda alla ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Detta oavsett om ärendet kommer från kommunstyrelsen själv eller från någon av nämnderna. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden finns bland annat:
Ekonomi
Personal
Näringsliv
Information
Socialt hållbar utveckling
Trafik, gator och grönytor
Vatten och avlopp
Kommunens fastigheter
Gemensam kommunadministration
Räddningstjänst

Kommunstyrelsen har två utskott. Arbetsutskottet är även personalutskott och krisledningsnämnd. Utskottet för arbete och tillväxt hanterar bland annat vuxenstöd, vuxenutbildning och tillstånd enligt alkohollagen.

Kommunstyrelsens presidium består av:
Ordförande: Anders Månsson (S)
1:e vice ordförande: Christer Landin (S)
2:e vice ordförande: vakant (M)

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2018-11-06

Kontakt

Kommunsekreterare

Susan Elmlund

Telefon 042-458 50 45

Skicka e-post