Ett ärendes gång

Den kommunala självstyrelsen ger kommunerna stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här kan du läsa hur stadens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut

Ärendet startar

Ett ärende kan vara en skrivelse utifrån tex från någon statlig myndighet. Det kan också vara från någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen. Det kan till exempel vara en remiss från ett statligt verk, en utredning eller en detaljplan.

Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Du hittar ärendena i stadens diarium.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteyttrande).

Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Vissa ärenden kan nämnden eller styrelsen fatta beslut om själva, andra ärenden måste även till fullmäktige för beslut. Detta gäller tex budget, taxor och principiellt viktiga frågor.

Kommunens nämnder och styrelser sammanträder normalt en gång i månaden (förutom juli) enligt en fastställd sammanträdeslista.

Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.


Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet.

Ärendet avslutas och arkiveras.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-05-17

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post