Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Denna rättighet har funnits i Sverige ända sedan år 1766, då den första gången skrevs in i grundlagen och är ett av de viktigaste inslagen i det demokratiska samhället.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera, men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem. 

Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver 'hemligt', 'förtroligt' eller 'konfidentiellt' på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.  

Var finns handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De måste inte diarieföras men de ska hållas ordnade så att det är lätt kan hitta det man söker. De enda handlingar som måste diarieföras är sekretesshandlingar. I allmänhet är det kommunens registratorer på respektive förvaltning som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "genast eller så snart det är möjligt".  Det finns ingen fast tidsgräns i lagen och i fall när material måste granskas innan det lämnas ut, till exempel för att bedöma om delar av innehållet är sekretessbelagt, får du acceptera en viss väntetid.

Får jag ta med handlingarna hem?

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Kommunfullmäktige bestämmer vad det kostar att kopiera. 

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Om det skulle bli aktuellt finns det en möjlighet att kommunen kan ordna detta.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser.   

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-05-17

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post