Så här behandlar Bjuvs kommun dina personuppgifter

Bjuvs kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/67), som ersätter personuppgiftslagen i Sverige den 25 maj 2018.

Varje nämnd inom kommunen är personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att skydda dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder.

Rättsligt stöd för behandlingen av dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. För att kommunen ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Exempel på rättsliga grunder som kommunen använder för att behandla personuppgifter är:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som kommunen har
 • Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Läs mer om samtycke här.

Kommunen behandlar personuppgifter för olika nödvändiga ändamål som till exempel utbildningsadministration, bygglovsadministration, personal- och löneadministration och ärendehantering inom skilda områden.

Vilka personuppgifter behandlar kommunen och har ansvar för?

Exempel på personuppgifter som Bjuvs kommun samlar in och behandlar är:

 • Förnamn och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Känsliga personuppgifter och särskilt skyddsvärda personuppgifter som sociala och ekonomiska förhållanden. Känsliga personuppgifter behandlas bara när det är tillåtet enligt svensk lag. Kommunen är skyldig att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.
 • Annan information som du har lämnat till oss eller som i övrigt är nödvändig för att Bjuvs kommun ska kunna fullgöra åtaganden enligt lag och/eller gentemot dig.

Till vilka lämnas personuppgifterna ut?

Dina personuppgifter används av Bjuvs kommun samt våra personuppgiftsbiträden, som i sin tur också är bundna av reglerna i den allmänna dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för kommunens räkning, till exempel leverantörer av ärendehanteringssystem.

Bjuvs kommun lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter eller bolag, såvida det inte finns en skyldighet för kommunen att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Bjuvs kommun lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att kommunen är skyldig att lämna ut allmänna handlingar vid en sådan begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där kommunen anlitar personuppgiftsbiträden har de genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera kommunen om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hur länge sparas uppgifterna?

Kommunen är i vissa fall enligt lag skyldig att spara personuppgifter. Vad som gäller för respektive verksamhet ska framgå av varje nämnds registerförteckning eller i enlighet med gallringsbeslut och dokumenthanteringsplaner.

Dina rättigheter som registrerad

Du har enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som Bjuvs kommun behandlar, av vem och hur dessa behandlas samt var de behandlas. Du har rätt att enligt artikel 13, 16, 17, 18, 19 och 21 i den allmänna dataskyddsförordningen begära rättelse, radering och begränsning av behandling. Du har rätt att göra en begäran om att göra invändningar i fråga om de personuppgifter som kommunen behandlar. Du har även rätt att enligt artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (rätten till dataportabilitet). Vidare har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter, Datainspektionen. Du kan även besöka Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Kontakt

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Postadress 
Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

Besöksadress
Bjuvs kommun
Mejerigatan 3
267 34 Bjuv

Telefon: 042-458 50 00
Fax: 042-782 32
E-post: info@bjuv.se

Dataskyddsombud

I Bjuvs kommun finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga med dataskyddsfrågor. Ombudet ska också vara kontaktperson gentemot Datainspektionen och allmänheten.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
Julia Pietrek
Telefon 042 – 458 56 84
julia.pietrek@bjuv.se

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-03-19

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post