Äldre

Att åldras är en naturlig del av livet och stöd och omsorg från andra kan då bli nödvändigt för att kunna fortsätta leva ett tryggt och bra liv. Bjuvs kommun erbjuder olika former av stöd och service som ska möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt.

äldre bjuvs kommun

I Bjuvs kommun ska alla äldre personer ha möjlighet att leva i trygghet med värdighet. Särskilt boende, demensomsorg, hemtjänst och anhörigstöd är exempel på verktyg i detta arbete.

Kommunen har det yttersta ansvaret för vård och omsorg om äldre personer som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp och stöd i sin dagliga livsföring och som inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt.

De lagstiftningar som främst reglerar stödet är:
• Socialtjänstlagen (SoL)
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Det övergripande målet är att du som äldre och dina närstående ska kunna lita på att du erbjuds en värdig omsorg och en omvårdnad av hög kvalitet.

Alla insatser baseras på att man inte själv klarar av sina dagliga sysslor och sin egen livsföring. Det krävs bedömning och ett beslut av kommunens biståndshandläggare för att man ska kunna bli beviljad en insats.

På dessa sidor kan du läsa mer om de insatser som finns att ansöka om och vilket stöd som därmed kan erbjudas.

Vad kostar insatserna?

I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Vad avgifterna blir för beror på vilken typ av insats det är och hur omfattande insatsen är. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. Läs mer under Avgifter.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Ansökan om insatser inom vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vilka insatser du kan få hjälp med. För att ansöka eller få mer information kontakta biståndshandläggarna.

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2019-05-03

Kontakt

Äldreomsorgen

Verksamhetschef äldreomsorgen
Sofia Persson
telefon 042- 458 55 56
sofia.persson@bjuv.se

Biståndshandläggare
telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se