Fortsatt hög motivation bland kommunens medarbetare

2017 års medarbetarundersökning visar att drygt nio av tio medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt. En lika hög andel är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i arbetet. Det är ökning jämfört med 2016 års medarbetarundersökning.

Medarbetarundersökningen genomfördes bland samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Bjuvs kommun under hösten 2017. I undersökningen får kommunen ett HME (Index på medarbetarengagemang) på 82 vilket är på samma nivå som 2016. Det är även högt jämfört med flera andra kommuner där snittet ligger på 77. HME berör frågor kring motivation, ledarskap och styrning.

- Det är fantastiska siffror att 92 procent av våra medarbetare tycker att det känns meningsfullt att gå till arbetet, säger HR-chef Karolina Larsson. Vi har arbetat strategiskt med personalfrågor under de senaste åren och det visar nu resultat. Alla medarbetare kommer att få ta del av resultaten av undersökningen på sina arbetsplatsträffar och arbeta med det som behöver utvecklas.
Bjuvs kommun ligger över genomsnittet inom samtliga delindex. Den största skillnaden finns avseende Styrning där Bjuvs kommun uppnår ett index på 85, jämfört med 79 som är genomsnittet bland övriga kommuner i Sverige. Styrning betyder att medarbetaren är insatt i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av hen i arbetet.
- Vi har arbetat mycket mål och styrning, säger Karolina Larsson, HR-chef i Bjuvs kommun. Vision Bjuv 2030 tydligt hänger ihop med varje medarbetares individuella mål och aktiviteter. Vi ser här att arbetet har gett resultat och det är väldigt roligt.
Lön och utveckling är de delområden i enkäten som får lägst resultat i år, dock är de lite högre än föregående år. Sex av tio medarbetare anser att medarbetarsamtalet bidrar till den egna utvecklingen och drygt hälften anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer, en fjärdedel anser dock det motsatta.

- Vi har arbetat med frågan under några år och ser en viss förbättring, men vi behöver blir bättre på att förklara sambandet mellan uppnådda resultat och löneökningar för våra medarbetare, säger Karolina. Utifrån vår vision håller vi på att ta fram ett informationsmaterial kring förväntningar på medarbetare i Bjuvs kommun. Vi hoppas att arbetet med det materialet ska göra att det blir tydligare för medarbetaren hur hen kan påverka sin löneutveckling.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-12-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00