Hög motivation bland kommunens medarbetare

2018 års medarbetarundersökning visar att drygt nio av tio medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt. En lika hög andel är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i arbetet. Bjuvs kommun ligger över snittet i jämförelse med andra kommuner i Sverige.

Medarbetarundersökningen genomfördes bland samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Bjuvs kommun under hösten 2018. I undersökningen får kommunen ett HME (Index på medarbetarengagemang) på 83, vilket är en liten ökning från 2017. Det är även högt jämfört med flera andra kommuner där snittet ligger på 79. HME berör frågor kring motivation, ledarskap och styrning.

- Det är fantastiska siffror, säger HR-chef Karolina Larsson. Vi ökar dessutom lite i ledarskap som handlar om förtroende och samarbetet med den närmaste chefen. Dessutom fortsätter 90 procent av våra medarbetare att känna motivation när de går till arbetet.

Bjuvs kommun ligger över genomsnittet inom samtliga delindex. Den största skillnaden finns avseende Styrning där Bjuvs kommun uppnår ett index på 86, jämfört med 79 som är genomsnittet bland övriga kommuner i Sverige. Styrning betyder att medarbetaren är insatt i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av hen i arbetet.

- Vi arbetar mycket med mål och styrning, säger Karolina Larsson, HR-chef i Bjuvs kommun. Vision Bjuv 2030 tydligt hänger tydligt ihop med varje medarbetares individuella mål och aktiviteter. Vi ser här att arbetet har gett resultat och det är väldigt roligt.

Arbetsmiljö och hälsa är fortfarande ett av de delområden som får lägst resultat, 68 i index.

- Den fysiska arbetsmiljön har fått bra resultat medan den psykosociala sämre, säger Karolina. Vi ser däremot att vi har ökat lite sedan förra årets mätning. Vi arbetar sedan några år tillbaka med projektet Hälsoresan som handlar om att skapa förutsättningar långsiktigt och hållbart arbetsliv med hälsa i fokus. Sifforna från medarbetarundersökningen visar att vi är på rätt väg med Hälsoresan.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-12-11

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang