Medborgarlöfte 2019

I fredags skrevs medborgarlöftet för 2019 under av kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson och polisområdeschef Anders Isgren. Löftet är en del i det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Lokalpolisområdeschef Anders Isgren och kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson. Lokalpolisområdeschef Anders Isgren och kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson.

Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen med stöd från bland annat trygghetsmätningen och kunskap om kommunen.

Fokusområden för 2019 är narkotikaproblematiken gällande både försäljning och bruk och trafiksituationen i Ekeby. Vidare ska myndighetssamverkan utvecklas i syfte att kunna möta de behov av åtgärder som finns i kommunen gällande till exempel vanvårdade fastigheter och nedskräpning.

Ett axplock av det arbete vi ska göra gällande narkotikafrågor:

• Skola och socialtjänst ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
• Kommunen ordnar informationskvällar för vårdnadshavare rörande alkohol, narkotika, droger och tobak och samverkar med polisen i arbetet mot narkotikan.
• Vi anordnar nätverksträffar för varaktiga kontakter mellan kommunernas verksamheter och det lokala civilsamhället. Syfte att skapa utrymme för föreningar och personer att utveckla nya samarbeten, så frön till gemensamma satsningar som gynnar kommunens unga.
• Polisen arbetar med ungdomar och narkotika med fokus på nyupptäckta brukare, stör försäljningsledet i största möjliga mån för att begränsa tillgången på narkotika.
• Föreläsningar för högstadieelever, föräldrar och skolpersonal gällande droger, missbruk och dess konsekvenser.
• Utföra skolinsatser i samverkan med skolorna för att upprätthålla skolornas drogpolicy om en drogfri skolmiljö.

Ett axplock av det arbete vi ska göra gällande trafiksituationen Ekeby:

• Inkomna synpunkter hanteras enligt rutiner med felanmälan av tjänsteman med korrekt kompetens.
• Kommunen förstärker organisationen med en trafikingenjör.
• Kommunen ska vara öppen för möjliga förbättringar i trafiksituationen i samband med projekt gällande till exempel nyanläggningar och byggnationer.
• Arbeta för att vid ett antal tillfällen under året placera mobil hastighetsövervakning på relevanta vägsträckor.
• Utföra trafikkontroller.

Ett axplock av det arbete vi ska göra gällande vanvårdande fastigheter:

• Arbeta i samverkansgrupp gällande vanvårdade fastigheter. Gruppen består av representanter från plan- och byggavdelningen, Söderåsens miljöförbund, Räddningstjänsten, trygghetssamordnare och polis.
• Felanmälningar avseende nedskräpning ska av tekniska avdelningen hanteras enligt utarbetad rutin.

Vidare innehåller det underskrivna dokumentet löften om att Bjuvs kommun ska vara lyhörda och jobba med de synpunkter som inkommer gällande trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete. Polisen kommer vidare att öka fokus på de klagomål som kommer in avseende olika typer av trafikstörningar.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-04-29

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang