Minnesanteckningar

Agenda och mötesanteckningar från Näringslivsrådet

Bildväljare

Näringslivsråd, 2021-11 - INSTÄLLT

Näringslivsråd, 2021-09-28

AGENDA

 • Skola-Näringsliv (Anna Jacobsson, Mikael Bogarve), YrkesVux, YH och samverkan med AME-Vuxenutbildning (Kenneth Bolinder Ordf. BUN adjungerad till detta möte)

Grundskolan och Arbete och tillväxt redovisar sina arbetsmetoder och aktiviteter.

Att tänka på;

 • Börja tidigt, prao i åk 8 är för sent, viktigt att det tidigt i grundskolan kommer in aktiviteter som ger en utblick mot arbetslivet.
 • Många har dålig uppfattning om vad det finns för yrken och arbetsplatser.
 • Prao – Viktigt att byta miljö och komma ut i arbetslivet. Går inte att skapa den miljön i skolan.
 • Träna på basala färdigheter, gäller alla åldrar
 • Vuxenutbildningen och AME har stora möjligheter att "skräddarsy" utbildning
 • Arbetar gemensamt i 11 NV skånska kommuner med gemensamt kursutbud
 • APL-Arbetsplatsförlagt lärande är ett viktigt inslag i utbildningen
 • Arbetsmarknadsenheten ser gärna att man som företagare/arbetsgivare tar kontakt för att få information om samverkansformer för att kompetensförsörja/utbilda.
 • Anordnar "Arbetsgivarpresentationer" på Lärcentrum - ta gärna kontakt om ni vill vara med.
 • Trygghetsfrågor – Det är inplanerat möte på Norra infarten i Bjuv (29 okt) och industriområdet i Ekeby är på gång.
 • Glöm inte bort föreningslivet i detta sammanhang poängteras från näringslivet.

 • Näringslivsprogram – Fortsatt planeringsarbete och inspel från näringen/företagarna i Bjuv under oktober.

Inspel från företagsrepresentanter;

 • Glöm inte bort föreningslivet, var kommer småföretagen in i bilden?
 • Kan det vara för ensidigt mot livsmedel
 • Samtidigt gynnas flera av de lokala entreprenörerna av uppdrag hos de större livsmedelsföretagen
 • Destinationsutveckling-Leaderprojektet ”Destination Söderåsen” är förlängt med stöd från Bjuvs kommun.

 • Övrigt
 • Näringslivsranking diskuteras på nästa möte
 • Info SMFO, Bjuvs kommun har för avsikt att utträda ur förbundet, oppositionen är av motsatt inställning. Beslut tas på fullmäktige.