Bjuvs kommuns logga

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Här hittar du information om hur utbildningsnämnden i Bjuvs kommun hanterar dina personuppgifter.

Om personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en adress eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

Om utbildningsnämnden som personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden i Bjuvs kommun ansvarar för alla behandlingar av personuppgifter som sker inom dess verksamhetsområden: förskola, anpassad grundskola, grundskola, elevhälsa, gymnasieskola, vuxenutbildning och modersmålsundervisning.

Personuppgifter behandlas i samband med myndighetsutövning, dvs. genom beslut och andra åtgärder som myndigheten (nämnden) vidtar gentemot en enskild, så som betygsättning. Personuppgifter behandlas även i verkställande delar av verksamheten, så som i undervisningen. Utbildningsnämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Det ska även finnas en rättslig grund för behandlingen.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra utbildningsnämndens uppdrag. Den rättsliga grunden för att nämnden ska kunna behandla dina personuppgifter är i regel att

  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har
  • behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal

Nämnden kan även använda sig av samtycke som rättslig grund i vissa fall när ovanstående grunder inte är tillämpliga.

Personuppgifter som behandlas inom utbildningsnämndens verksamhet är framför allt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa behandlas när vårdnadshavare ansöker om exempelvis förskole- eller fritidsplats för sina barn, och när fakturering görs för detsamma. Personuppgifter, främst namn, behandlas löpande i samband med planering och dokumentering av undervisning.

Nämnden kan också komma att använda dina personuppgifter för att administrera olika typer av avgifter och för att följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete.

Hälsa och andra känsliga personuppgifter dokumenteras vid behov i samband med att det upprättas akter och förs journal inom ramen för elevhälsan.

Personuppgifter sparas digitalt i våra verksamhetssystem, i journalakter, på papper i en personlig akt och digitalt i molntjänster.

Administrativ personal tar del av dina personuppgifter för att administrera din skolgång, praktiktjänstgöring och busskort m.m. Personuppgifter som är kopplade till elevhälsa omfattas ofta av sekretess och endast behörig personal inom utbildningsnämnden har tillgång till dessa personuppgifter.


Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om det stöds av lag eller förordning. Nämnden kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till nämndens personuppgiftsbiträden, det vill säga systemleverantörer för journalsystem m.m., för att kunna fullgöra ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där kommunen anlitar personuppgiftsbiträden har de genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera nämnden om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Dina personuppgifter sparas olika länge beroende på vilken handling de finns i. Nämndens informationshanteringsplan anger hur länge olika handlingar får sparas eller när de ska raderas. Vissa handlingar som innehåller personuppgifter måste arkiveras och sparas för framtiden.

Kontakt, klagomål och uppgifter till dataskyddsombud

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Om du har klagomål på hur utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen och även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

I Bjuvs kommun finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga med dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet är även kontaktperson gentemot IMY och allmänheten.

Dataskyddsombud

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

Senast publicerad: