Bjuvs kommuns logga

Solvallens Ur och Skur-förskola kommer fortsatt hålla stängt

Under en tid har man upplevt dålig luft och lukt på Solvallens förskola. Efter en inspektion under våren beställde kommunen ytterligare mätning av luftkvaliteten som genomfördes den 5 juli. Resultatet kom den 9 augusti och visar att luftkvaliteten inte lever upp till en god standard för inomhusmiljön enligt de nya EU-krav som kom 2019 angående nolltolerans av ämnet fenantren.Med dessa analysresultat som underlag, samt att man under en längre tid haft problem med föråldrade linoliummattor som utsöndrar en obehaglig doft, agerade skolans rektor direkt och stängde förskolan med omedelbar verkan den 10 augusti.

Ur Miljömedicinskt utlåtande från den 2022-09-20

"Baserat på uppmätta halter är exponeringen för fenantren i inomhusluften på Solvallens förskola med god marginal lägre än det beräknade hälsobaserade livstidsriktvärdet. Hälsorisken på grund av exponeringen av fenantren anses därför vara liten, för såväl personal som barn. De besvär som upplevs i lokalerna kan troligen inte förklaras av exponeringen av fenantren i byggnaden. Luft och dammprov indikerar att det kan finnas en fuktproblematik i byggnaden. Vidare byggnadstekniska undersökningar rekommenderas. Individer som upplever besvärssymtom anvisas till företagshälsovården alternativt primärvärden för utredning." (Arbets- och miljömedicin Syd, Dnr 2022-46)

Vad händer nu?

Under hösten görs nya mätningar och undersökningar som ska mynna ut i en åtgärdsplan för byggnaden.

Vem kontaktar man i första hand om man har frågor om Solvallen?

  • Jonna Runheimer, rektor i Billesholm
  • Damir Ibrahimovic, fastighetschef Tekniska förvaltningen

Varför upplevs en dålig inomhuslukt?

Vad som är källan till den dåliga luftkvaliteten är ännu inte fastställt. Innan man kan fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna är det nödvändigt att komma till botten vad resultatet innebär, för att i nästa steg kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god inomhusmiljö för barn och personal.

Kan man få läsa rapporten?

I nuläget har kommunen bara fått muntlig information om resultaten av mätföretaget. Arbets- och miljömedicin i Lund arbetar också med en analys av hur den dåliga luften kan ha påverkat barn och personal. Båda ska vara klara under september.

Hur har barnen och personalen påverkats?

Kommunen avvaktar analysen från Arbets- och miljömedicin i Lund. Analys från mätföretaget visar i ett första skede en nivå motsvarande luften i en större storstad.

Vad händer med de barnen som går på Solvallen rent praktiskt?

Kommunen beslöt att stänga förskolan med omedelbar verkan den 10/8. Barnen är nu placerade på Sjumilaskogens förskola, Storgatan 24 a i Billesholm. Detta är en tillfällig lösning. Planering för att ordna med andra lokaler pågår.(Se Lösning på kort sikt - längre ner.) Alla berörda vårdnadshavare kommer få information om detta när man vet mer. Det handlar om 26 barn samt 7 personal.

Kommer det finnas plats till alla barnen på den andra förskolan?

Kommunen ser nu över tillgång till förskoleplatser och hur vi kan lösa situationen på längre sikt.

Vad händer nu?

Processen är i gång både med att lokalisera källan till den dåliga luften – men också att se över lokaler och omplacering av barnen. Kommunen utesluter inte att lokalerna kanske inte går att sanera eller åtgärda.

Vi inväntar resultaten och analysen från Arbets- och Miljömedicin i Lund, samt rapporten från mätföretaget Dekra.
Förskolan fortsätter att ha dialog tillsammans med Tekniska förvaltningen samt Plan och Bygg kring lösningar för Solvallen på kort och lång sikt.

Lösning på kort sikt, från den 31 augusti
Solvallen flyttar sin verksamhet från Sjumilaskogen rakt över gården till Trollflöjtens
förskola, avdelning Trumman. Informationsbrev har skickats till alla berörda vårdnadshavare om det praktiska.

Lösningar på längre sikt
Vi fortsätter att titta på mer långsiktiga lösningar, där våra intentioner fortfarande är att hela Solvallen ska kunna vara tillsammans och i Billesholm.
När besked om resultaten från Arbets- och Miljömedicin kommer kallas vårdnadshavare till föräldramöte. Likaså när kommunen fått till stånd en långsiktig lösning på var Solvallens I Ur och Skur kan bedriva sin verksamhet på längre sikt.

Vad säger ni till anställda och föräldrar som är oroliga?

Vi förstår att vårdnadshavare och personal upplever oro och har frågor. Vi har haft en första informationsträff den 17 augusti då man fick information och kunde ställa frågor. Vi håller en öppen dialog och svarar löpande på vad vi vet i nuläget. Har man frågor kring sitt barn går det också bra att kontakta BVC. Vår personal har vi, och företagshälsovården, löpande kontakt med, berättar Jonna Runheimer, rektor.

När kommer Solvallens lokaler att kunna öppna igen?

Det vet man inte i nuläget.

Vems är ansvaret för att det blivit så här?

Kommunen har arbetsgivaransvar och ska se till att personal och brukare har en god och säker arbetsmiljö. Vid minsta tecken på att miljön upplevs som dålig så agerar man utifrån det.

Kommunen genomför mätningar i lokaler när man får signaler om besvär eller problem med inomhusmiljön. Det har gjorts mätningar tidigare på Solvallen då besvär upplevts i dessa lokaler. Mätmetoderna utvecklas dock hela tiden och gränsvärdena förändras under åren.

Kommunen har tidigare haft problem med dålig inomhusmiljö och stängt andra förskolor. Kommer man nu att mäta luften i alla förskolor och skolor?

En gång per år görs OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Utöver detta så gör vi ytterligare mätningar där det finns indikationer på att miljön skulle vara dålig.

Senast publicerad: