Bjuvs kommuns logga

Regler och avgifter

Här hittar du bland annat information om hur du ansöker om förskola, kö och placering, samt vilken avgift du ska betala.

Ditt barn har rätt till förskoleplats från och med den dagen barnet fyller 1 år till och med juli det år barnet börjar förskoleklass.

Ditt barn kan få en plats i förskola om:

 • Du arbetar eller studerar
  För barn som har förskoleplats på grund av vårdnadshavarens arbete eller studier utgörs vistelsetiden av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbetsplats-/studieplats.

 • Du är föräldraledig eller arbetssökande
  För barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka. Tiderna kan förläggas på två sätt:
  3 timmar/dag, 5 dagar i veckan eller
  5 timmar/dag, 3 dagar i veckan.

  Förläggningen av tiderna sker i samråd med förskolerektor och personal på förskolan och anpassas till verksamhetens förutsättningar.

 • Barnet är i behov av särskilt stöd
  Ditt barn kan även ha rätt till förskola utifrån eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

  För barn som erbjuds plats med stöd av 8 kap. 5 och 7 §§ skollagen bestäms vistelsetiden utifrån barnets behov, inom verksamhetens öppettider.

» Du gör din anmälan till förskoleplats i vår e-tjänst

När du anmält önskemål om plats i förskola ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Oavsett när du gör din anmälan om förskoleplats får barnet ett ködatum fyra månader innan önskad förskolestart.

Platserna i förskolan fördelas enligt följande:

1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut

2. Syskonförtur

3. Önskad förskola

En förskolerektor kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur.

 

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till en ledig plats om din anmälan är gjord minst 4 månader före önskat startdatum. Ditt barns syskon måste ha en plats på den aktuella förskolan för att förtur ska gälla. Syskonförturen omfattar syskon oberoende av folkbokföringsadress samt även barn boende på samma folkbokföringsadress som inte är syskon.

Om det finns fler syskon i kön än lediga platser där du önskat plats fördelas platserna efter ködatum och i sista hand ålder.

Önskad förskola

Om det inte finns någon ledig plats på någon av de alternativ du önskat blir du erbjuden en plats så nära ditt barns hem som det är möjligt. Placering sker centralt.

För placering efter ködatum gäller att det barn som har äldst ködatum blir erbjuden en plats först. Om två barn har samma ködatum, blir det äldsta barnet erbjuden en plats först. Placeringen utgår från önskad månad.

När ditt barn erbjuds en förskoleplats får du information via sms/e-post/brev, och med en svarstid på tio dagar. Samtliga vårdnadshavare behöver tacka ja eller nej till erbjudandet om förskoleplatsen.

» Du tackar ja eller nej till erbjuden placering i vår e-tjänst.

När du tackat ja till en plats

När du har tackat ja till en förskoleplats får du en bekräftelse på din placering och startdatum.

Förskolan ditt barn har fått en plats på kommer att kontakta dig strax innan ditt barn ska börja på förskolan. Inskolning på förskolan ska ha påbörjats senast två veckor efter det startdatum du har tackat ja till, annars kan platsen komma att avslutas.  

Har du frågor kring ditt barns förskolestart kontaktar du förskolan.

Tackar du nej till erbjudandet om förskoleplats

Tackar du nej till ett platserbjudande om förskoleplats har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader enligt 8 kap.14 § skollagen. Ansökan tas bort och ny ansökan måste göras när nytt behov av förskoleplats uppstår.

Om du som vårdnadshavare inte svarar på ett platserbjudande

Om du som vårdnadshavare inte svarar på platserbjudande inom bestämd tid kvarstår inte anmälda önskemål och ny anmälan får göras när behov av förskoleplats uppstår.

Innan ditt barn börjar i förskolan måste du som vårdnadshavare lämna in aktuella inkomstuppgifter samt aktuella uppgifter om barnets vistelsetider. 

Lämna aktuella inkomstuppgifter

En plats i förskola löper över hela året och du betalar för platsen även under lov, semestrar och annan ledighet. Du betalar från och med det startdatum du har accepterat när du tackade ja till erbjuden placering.

» Du lämnar aktuella inkomstuppgifter i vår e-tjänst.

Det är den sammanlagda inkomsten i hushållet som barnet är folkbokfört på som ligger till grund för avgiftens storlek.

Lämnas inga inkomstuppgifter, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, debiteras maxavgift och en eventuell rättelse sker på nästkommande faktura.

Läs mer om vad en förskoleplats kostar under rubriken "Vad kostar en förskoleplats?" nedan.

Ändrad inkomst

Vid förändrad familjesituation, till exempel om ni sepererar eller flyttar ihop med någon, vid föräldraledighet, eller att någon i hushållet blir arbetsökande så är det viktig att anmäla förändringar i inkomsten till kommunen så att faktueringen blir rätt.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller ändrad inkomst är via e-tjänsten.

» Lämna aktuella inkomstuppgifter via vår e-tjänst.


Barnets tider i förskolan

Tiden som barnet kan vara på förskolan bestäms genom en överenskommelse mellan förälder och förskola, och ska registreras i lärplattformen InfoMentor.

Till grund för bedömning ligger vårdnadshavarnas arbetstid, restid, studietid och tid för dygnsvila. Förskolan har rätt att begära in intyg på arbetstid eller studietid från arbetsgivare respektive skola.

Öppettiderna för förskolorna i Bjuvs kommun är 06.00-18.00

» Läs mer om InfoMentor.

Kontakta ditt barns förskola om du har frågor om Infomentor.

Ledighet

Om någon av vårdnadshavarna har semester/skollov ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden.

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt (dvs bruttoinkomsten), samt på hur många barn i hushållet som är inskriva i förskole- och fritidsverksamhet i kommunen. Inkomstuppgifter ska lämnas för det hushåll där barnet är folkbokfört.

Avgiften är detsamma oberoende av barnets tid på förskola eller fritidshem.

Maxtaxa för året 2024 är 56 250 kr/mån

Om hushållets bruttoinkomst överstiger 56 250 kr/månaden betalar du maxavgift för barn 1, sedan sjunker avgiften för barn 2 osv.

Avgifter förskola2024

Barn 1

3 % av inkomsten dock högst

1688 kr/mån

Barn 2

2 % av inkomsten dock högst

1125 kr/mån

Barn 3

1 % av inkomsten dock högst

563 kr/mån

Barn 4

Ingen avgiftAvgifter fritidshem2024

Barn 1

2 % av inkomsten dock högst

1125 kr/mån

Barn 2

1 % av inkomsten dock högst

563 kr/mån

Barn 3

1 % av inkomsten dock högst

563 kr/mån

Barn 4

Ingen avgift


Det yngsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta barn 2 osv. Vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Du betalar avgift från det första startdatum du har fått för förskole-/fritidsplatsen och 12 månader/år. Det innebär att du betalar för platsen även under inskolningsperiod, semester och annan ledighet.

Du betalar ingen avgift för 3-5 åringar som har placering på allmän förskola. Den är verksamheten avgiftsfri. Läs mer under rubriken "Vad är allmän förskola?" nedan.


Lämna aktuella inkomstuppgifter

När du har fått en plats i förskola eller fritidshem behöver du lämna aktuell inkomst så att du betalar rätt avgift på din faktura.

» Lämna inkomstuppgifter via vår e-tjänst.

Lämnar du ingen inkomst debiteras du högsta avgift från först startdatum. Eventuella ändringar på fakturan sker nästkommande månad. Vänligen kontakta oss om du har frågor kring din faktura.

Kommunen kan komma att i efterhand kontrollera lämnade inkomstuppgifter med skattemyndigheten.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och båda har behov av platsen är det den vårdnadshavaren som är folkbokförd med barnet som är betalningsansvarig. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst.

Ändrad inkomst

Du har en skyldighet att ändra din inkomstuppgift vid förändringar som påverkar avgiften, till exempel när familjens inkomst ändras eller om familjens situation ändras (exempelvis vid giftemål, skilsmässa, föräldraledighet, att ni flyttar isär eller ihop).

» Lämna inkomstuppgifter i vår e-tjänst.

Förskola eller fritids i annan kommun

Har du ett barn med en förskoleplats eller fritidsplats i annan kommun och barnet är folkbokfört i Bjuvs kommun betalar du avgift för platsen till Bjuvs kommun.

Om du vill avsluta ditt barns plats i förskola, till exempel om ni ska flytta ifrån kommunen eller inför skolstart i förskoleklass, behöver du säga upp platsen genom att signera digitalt via vår e-tjänst. Samtliga vårdnadshavare måste signera uppsägningen.

» Säg upp plats på förskola via vår e-tjänst.

Uppsägningstiden är en månad från det datum uppsägningen inkommer till barn- och utbildningsförvaltningen. Avgiften betalas under hela uppsägningstiden.

Vid byte mellan förskolor inom kommunen gäller den nya överenskommelsen som uppsägning av tidigare plats.

Alla barn som är 3-5 år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan. Det är förskolan som bestämmer schemat för barnet och allmän förskola följer skolans läsårsindelning. Det innebär att barnet är ledigt alla skollov och studiedagar.

Allmän förskola gäller oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Det innebär att även barn som inte har rätt till förskola utifrån exempelvis föräldrarnas arbete eller studier ändå kan få en plats i förskola 15 timmar i veckan utan avgift.

Ansök om allmän förskola

Du kan ansöka om allmän förskola tidigast från 1 september ditt barn fyller 3 år.

Om du redan har en förskoleplats kan det finnas möjlighet att ändra till allmän förskola. Gör en ansökan minst en månad innan du önskar byta till allmän förskola. När du startar din placering om allmän förskola avslutas din aktuella placering.

Vid en ändring till allmän förskola är startdatum första dagen i nästkommande månad. 

Du kan inte ansöka om allmän förskola inför sommaren, allmän förskola följer skolans läsår.

» Ansök om allmän förskola genom kommunens e-tjänst.

Avsluta allmän förskola

Om ditt barn har allmän förskola och du vill återgå till en vanlig plats i förskolan ska du göra en ny förskoleansökan minst 4 månader före önskat startdatum, samt skicka en uppsägning av allmän förskoleplats. Vi avslutar platsen för allmän förskola när du har fått en vanlig förskoleplats.

» Säg upp allmän förskola genom kommunens e-tjänst.

Om du önskar byta förskola måste du ansöka om detta via vår e-tjänst. Du ansöker på samma sätt som när du ansökte om din första förskoleplats och klickar på länken omflyttningskö.

Det finns inga garantier att det kommer ske ett byte av förskola enligt önskemål. 
Vid ett önskemål om byte av förskola gäller inte platsgaranti och barn utan förskoleplats har förtur till en plats.

Platserna fördelas efter anmälningsdatum i överflyttningskön och om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldre barnet före det yngre.

Byte av förskola sker i mån av förskoleplatser i kommunen och ett eventuellt byte sker i första hand i augusti och september.

»Ansök om överflyttning/förskoleplats genom kommunens e-tjänst.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: