Grundsärskola

Grundsärskolan i Bjuv är placerad på Brogårdaskolan och Varagårdsskolan. Här finns välutbildade och engagerade lärare, specialpedagoger och speciallärare som arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elev.

Varagårdsskolan

Om oss

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för de elever som, på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, inte bedöms kunna nå mål och kunskapskrav i grundskolan. Undervisningen i grundsärskolan är individanpassad utifrån elevens förmåga och förutsättningar, och utgår ifrån att eleverna är delaktiga i sitt lärandet.

På grundsärskolan arbetar vi för att skapa en trygg och inspirerande miljö för lärande, och eleverna tränas i god social kompetens samtidigt som grundläggande kunskaper står i centrum. Eleverna i grundsärskolan är en del av övriga skolan och deltar i gemensamma aktiviteter.

Längre ned på sidan kan du läsa mer om hur mottagandet i grundsärskolan går till och grundsärskolans olika inriktningar.

Fritidshem

På Brogårdaskolan finns grundsärskolans fritidshem med plats för eleverna i åk 1-6.
Undervisningen följer skolverkets läroplan för fritidshemmet. På fritidshemmet möter pedagogerna eleverna utifrån deras individuella behov och skapar tillsammans med eleverna aktiviteter som utvecklar eleven. Vi samverkar med grundskolans fritidshem.

» Här kan du läsa mer om fritids och hur du ansöker om plats.

Skolskjuts

Barn som har långt till kommunens grundsärskola och/eller som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av att ta sig till skolan på egen hand, kan ha rätt till busskort eller anordnad skolskjuts.

» Läs mer om skolskjuts här.

Frågan om mottagande i grundsärskolan kan väckas av både vårdnadshavare och skolan och beslutas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av utredningar som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen sker i samråd med barnets vårdnadshavare och med barnet beroende på ålder och mognad. Mottagande i grundsärskolan regleras i 7 kap. 5 § i skollagen.

I Bjuvs kommun är det förvaltningschefen på utbildningsförvaltningen som beslutar om mottagande i grundsärskolan.

I Bjuvs kommun finns ett bedömarteam som granskar alla utredningarna för att bedöma om en elev tillhör grundsärskolans målgrupp. Bedömarteamet består av funktionerna: specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och grundsärskolans rektor.

Om eleven blir erbjuden en plats i den obligatoriska grundsärskolan finns det möjlighet till tre varianter av skolgång; klassplacering i grundsärskolan med inriktning att läsa ämnen eller att läsa ämnesområden, alternativt individintegrering som kan vara på elevens hemskola.

I grundsärskolan kan eleverna läsa två olika inriktningar. I den inriktning som benämns som grundsärskola läser eleverna samma ämnen som i grundskolan. Inriktningen mot ämnesområden brukar benämnas som träningsskola.

Elever som läser ämnesområden förväntas att inte kunna nå kunskapskraven i grundsärskolan. Istället för ämnen läser elever i träningsskolan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Möjlighet finns att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden utifrån elevens egna behov och förmåga.


Elever som läser ämne har möjlighet att vara individintegrerad. Individintegrering innebär att eleven får sin undervisning i den vanliga grundskolan men att barnet följer grundsärskolans kursplan.

» Läs mer om grundsärskolan på Skolverket.

Besöksadress grundsärskola åk 1-6
Brogårdaskolan
Tibbarpsgatan 47
267 33 Bjuv

Besöksadress grundsärskola åk 7-9
Varagårdsskolan
Södra Storgatan 21
267 40 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Grundsärskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon

Skola


Brogårdaskolan

042-458 53 10

Varagårdsskolan

042-458 53 30

Mejl
brogardaskolan@bjuv.se
varagardsskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor

Rektor grundsärskola
Anna Bergevi
0709-58 53 67
anna.bergevi@bjuv.se