Bjuvs kommuns logga

Hushållning ger positiva effekter för skolan

Hushållning med skolans resurser och en ökad förskole- och skolpeng ger utrymme för fortsatt utvecklingsarbete i kommunens skolor.

Bildväljare

I Helsingborgs Dagblad har man kunnat läsa om att Bjuv är den enda kommunen i nordvästra Skåne som inte behöver spara på skolans verksamheter. Hur har Bjuvs lyckats med att inte spara?

- I budgeten för 2023 har vi fått en ökad förskole- och skolpeng som innebär att vi har utrymme att hantera de ekonomiska utmaningarna som inflation och pensionskostnader och dessa kostnader ska inte påverka verksamheten, säger Madeleine Peyron, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Men, Utbildningsförvaltningen har också arbetat hårt med resurseffektivisering under flera år vilket har lett till att förvaltningen har fått med sig en kunskap och ekonomisk klokhet i att använda resurserna på bästa möjliga sätt även framöver för verksamhetens bästa.

Språkutveckling är en nyckel till framgång

Det innebär bland annat fortsatt arbete med att förbättra kunskapsresultaten och kvaliteten i verksamheterna. I arbetet ingår språkutveckling som en röd tråd i alla verksamheter då språkutvecklingen är en avgörande faktor för eleven att lyckas i skolarbetet. Ett annat nationellt projekt som förvaltningen arbetar med är grundsärskolans utveckling av kunskapsuppdraget.

Behöriga lärare och satsningar på fysiska miljön

Förvaltningen arbetar efter devisen att lägga grunden för ett livslångt lärande för kommuninvånaren. För detta har man fyra områden i fokus utöver språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det är dels kompetensförsörjning, där Bjuvs kommun har en högre andel förskollärare än Sverige i genomsnitt, 49 procent mot rikets 44 procent. Bland behöriga lärare är andelen 63 procent och ökar kontinuerligt.

Dels är goda lärmiljöer där både arbetsklimat, arbetsmetoder och den fysiska miljön är stödjer ett gott skolresultat. Kommunen har byggt en helt ny skola, Brogårdaskolan, samt en ny förskola, Pärlugglan i Ekeby samt byggt och renoverat nya lokaler för Kullerbyttans förskola.

"Aktivitet förebygger" och underlättar inlärning

Under hösten öppnar också Vägledningscentrum, en öppen verksamhet där man stöttar kommuninvånare i att få stöd och vägledning kring studier och arbetsmarknaden.
Sist men inte minst, är förvaltningen genom Brogårdaskolan en aktör i pilotprojektet Aktivitet förebygger, med inriktning på att rörelse är viktigt för inlärning och hälsan. I projektet samverkar tre förvaltningar, Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritid- och Socialförvaltningen.

Senast publicerad: