Bjuvs kommuns logga

Tillsyn och olovligt byggande

Tillsyn är kommunens verktyg för att bland annat säkerställa en god bebyggd miljö. Bygg- och miljöförvaltningen genomför tillsyn för att Bjuvs kommun ska vara en säker och attraktiv kommun att bo i.

Om kommunens tillsynsarbete

I Bjuvs kommun har vi ett kontinuerligt tillsynsarbete, dels genom att följa upp inkomna anmälningar men även genom att röra oss i hela kommunen för att föra dialog med fastighetsägare och vara rådgivande där det behövs. Tillsynsarbetet är en del av den tillsynsplan som antagits av bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämndens tillsynsplan

Bygg- och miljönämnden redovisar i tillsynsplanen sin bedömning av det samlade tillsynsbehovet inom plan- och bygglagens område. Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument och anger hur tillsynen årligen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer tillsynens omfattning och inriktning inom olika arbetsområden, vilket ger tydlighet och förbättrat samarbete inom organisationen. Det skapar även tydlighet mot kommuninvånarna och mellan nämnd och förvaltning.

Misstänker du något olovligt?

Om du upptäcker att en granne eller någon annan fastighetsägare i kommunen gör något som du misstänker är olovligt är du välkommen att göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningnen. Bygg- och miljöförvaltningen kommer då att följa upp ärendet genom att själva inspektera det olovliga och sedan ta kontakt med fastighetsägaren om det visar sig att det som har gjorts är olovligt.

Om du är osäker på om det du tänkt anmäla har bygglov eller inte kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att ta reda på om bygglov finns.

Här kan du göra en anmälan.

Kan jag gör en anonym anmälan?

Ja, du kan välja att vara anonym eller uppge ditt namn och kontaktuppgifter när du gör en tillsynsanmälan. Tänk på att om du är anonym kommer bygg- och miljöförvaltningen inte kontakta dig för att informera om hur ärendet fortlöper och om beslut som fattas i ärendet. Om du väljer att uppge namn och kontaktuppgifter kommer du att få del av beslut i ärendet men dina uppgifter är heller inte hemliga för den som tillsynsärendet berör.

Här kan du göra en anonym anmälan.

Nedan är exempel på åtgärder som kan vara olovliga och som du kan anmäla.

Bygger nytt eller bygger till

Om någon bygger nytt eller bygger till krävs i de allra flesta fall bygglov och startbesked. Fråga oss på bygg- och miljöförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns bygglov.

River en byggnad eller del av byggnad

Om någon river en byggnad eller del av byggnad krävs rivningslov om det är inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs anmälan om rivning och startbesked. Fråga oss på bygg- och miljöförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns rivningslov.

Ovårdad fastighet

Om en byggnad eller tomt kan utgöra en fara för omgivning måste detta rättas till eftersom fastighetsägaren är skyldig att hålla sin fastighet i vårdat skick enligt plan- och bygglagen.

För att göra en anmälan använder du vår E-tjänst.

Här kan du göra en anonym anmälan.

Här kan du göra en anmälan.

Har upplag eller materialgård på sin fastighet

Om någon har upplag med exempelvis byggmaterial kräver detta bygglov. Fråga oss på bygg- och miljöförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns bygglov.

Höga häckar och trafikfarlig växtlighet

En fastighetsägare är skyldig att hålla sin tomt i vårdat skick enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kapitlet 15 paragrafen:

Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas

Detta innebär att växtlighet inte får vara högre än 80 centimeter i sikttrianglar. Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Buskar och plantor ska placeras minst 60 centimeter innanför din tomtgräns.

Klicka här för att läsa mer om växtlighet och trafiksäkerhet.

Ändra marknivån

Att höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter inom detaljplan kräver marklov. Detta betyder också att det kan krävas marklov eller bygglov för stödmurar. Fråga oss på bygg- och miljöförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns marklov.

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bygg@bjuv.se

Telefon kontaktcenter: 042-458 50 00. Fråga efter bygglovshandläggare dessa tider:

Helgfri vardag

Klockan

Måndag

10.00 - 12.00

Onsdag

10.00 - 12.00

Fredag

10.00 - 12.00

 

Senast publicerad: