Bjuvs kommuns logga

Kulturmiljö och kulturhistoriskt
värdefulla byggnader

Kulturmiljö är den miljö som har påverkat och formats av människor över tid. Kulturmiljön berättar om människors liv och historia. Det kan vara allt från byggnader till miljöer men också traditioner, kunskap och berättelser om en plats. I Bjuvs kommun vill vi ta hänsyn till den befintliga kulturmiljön i samhällsplaneringen.

Bjuvs kommuns unika kulturmiljöer

Kulturlandskapet i Bjuvs kommun är starkt präglad av brytning av stenkol och lera. Gruvarbetet startade i Billesholm på 1860-talet, i Bjuv och Skromberga i Ekeby på 1870-talet och först på 1910-talet i Gunnarstorp. Kulturarvet - en bygds identitet - är en samhällsresurs och ska förvaltas som sådan.

Bjuv har en unik skatt av arkitekturhistoriskt intressanta objekt från internationellt kända arkitekter som Jørn Utzon, Artur von Schmalensee och Martin Cronsiö.

I Bjuvs kommun finns tre byggnadsminnen, Ekeby badhus, Norra Vrams prästgård och Vrams Gunnarstorp.

Skydd för kulturmiljöer

För att värna och skydda våra kulturmiljöer finns lagstiftningar och riktlinjer. Skydd av kulturmiljöer kan delas in i två delar. De som skyddas på en statlig nivå och de som skyddas på kommunal nivå. Till den statliga hör kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen, fornlämningar och riksintresse för kulturmiljövård. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av det statliga skyddet av kulturmiljöer.

Kommunen kan skydda kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i detaljplaner, i översiktsplanen och genom utpekande i bevarandeprogram. Du kan läsa mer vad det gäller om du planerar att bygga om, bygga till eller bygga nytt här.

Bevarandeplanen

Bevarandeplanen Pdf, 12.7 MB. är antagen 1998 (KF 1998-10-29,§ 87) och gäller som riktlinjer men är inte juridiskt bindande.

Syftet med Bevarandeplanen är att bibehålla och förstärka de kvaliteter och karakteristiska särdrag som är kännetecknande för Bjuvs kommun.

Området Prästkragen

Prästkragen är ett kedjehusområde i Bjuv som ritades av arkitekten Jørn Utzon. Området är utpekat i Bjuvs kommuns bevarandeplan som en miljö av högt kulturhistoriskt värde med stort bevarandeintresse. Byggnadsförvaltningen har på uppdrag av byggnadsnämnden tagit fram ett dokument som riktar sig till fastighetsägare och boende i Prästkragen. Dokumentet ska fungera som vägledning i plan- och bygglovsärenden och godkändes av byggnadsnämnden 2018:
Prästkragen - Kulturhistorisk värdering, beskrivning och rekommendationer Pdf, 3.4 MB.

Området Prästkragen

Området Prästkragen i Bjuv

Prästkragen kulturminnesskylt

För frågor och rådgivning

E-post bygg@bjuv.se

Senast publicerad: