Bjuvs kommuns logga

Översiktsplan Bjuv 2040

Bjuvs kommuns översiktsplan har varit ute på samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter inför nästa utställningstillfälle, granskning. Nedan ser du en illustration över alla steg i processen.

Ett förslag till ny översiktsplan för Bjuvs kommun, Översiktsplan Bjuv 2040 - Planförslag, med utvecklingsstrategi och mark- och vattenanvändning, har tagits fram. Beslut om samråd har tagits i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-10 § 95 och i enlighet med plan- och bygglagens 3 kap. och miljöbalkens 6 kap.

Förslag till ny översiktsplan

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga utveckling för all mark- och vattenanvändning och den byggda miljöns utveckling, användande och bevarande. Kommunen vill satsa på att vara en boendekommun med en stärkt livsmiljö och ökade möjligheter för hållbar och god pendling.

Samrådshandlingar

Du kan även ta del av läsexemplar av översiktsplanen på:

  • Kontaktcenter, kommunhuset i Bjuv.
  • Biblioteken på ordinarie öppettider.

För högupplöst version av handlingar kontakta oss nedan.

Vad händer nu?

Förslag till ny Översiktplan har varit ute på samråd. Vi har besökt kommunens tre tätorter och träffat er och tagit emot kommentarer, synpunkter och förslag. Nu justerar vi förslaget efter inkomna synpunkter. Efter det ställs förslaget ut igen på granskning, då finns det ny möjlighet att inkomma med synpunkter.

Vad är en översiktsplan?

Det är ett dokument som beskriver kommunens långsiktiga utveckling för all mark och vatten samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen som dokument tar ställning till och gör avvägningar mellan olika allmänna intressen såsom exempelvis bostäder, naturområden, kulturmiljö och friluftsliv. Dessa är övergripande intressen som berör alla.

Varför tas det fram en ny översiktsplan?

Sedan gällande översiktsplan från 2009 togs fram har kommunen utvecklats och växt vilket gör att det behövs en ny och uppdaterad översiktsplan. Idag ställs större krav på kommunerna att redovisa planeringsinriktningar för klimatanpassning, redovisa miljökonsekvenser av planerade förändringar och att i mycket högre utsträckning arbeta för de tre delarna inom hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Om översiktsplanen inte är juridisk bindande varför är den då viktig?

Översiktsplanen är ett instrument som visar på kommunens visioner och uppfattningar om hur kommunen ser på den långsiktiga utvecklingen och ger därmed kommunen vägval och riktningar för kommande beslut.

Kan en översiktsplan överklagas?

Eftersom översiktsplanen inte är juridisk bindande så kan inte innehållet i översiktsplanen överklagas. Däremot kan den formella processen överklagas, det vill säga att översiktsplanen inte tagits fram på ett lagenligt sätt.

Vad betyder samråd?

Samråd är en term inom fysisk planering som handlar om ett steg i processen för att ta fram nya handlingar enligt plan- och bygglagen. Samråd är den första fasen av tre där kommunen samlar in synpunkter på förslaget.

Vad händer med inlämnade synpunkter?

Alla inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. Där går det att läsa vilka synpunkter som kommit in och hur kommunen tar ställning till dem. Redogörelsen kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med handlingarna till den andra fasen, granskning.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer planen att omarbetas med inkomna synpunkter i beaktning för att skickas ut på en ny remissrunda. Även i den andra remissrundan samlas synpunkter in och tas i beaktning inför den slutliga versionen. Kommunfullmäktige tar sedan beslut om att anta planen och den nya översiktsplanen blir gällande.

Hur kan jag som medborgare vara med och tycka till om översiktsplanen?

Processen kring att ta fram en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Under samrådskedet som pågick 15 maj- 15 september kunde du lämna in skriftliga synpunkter till registrator.ks@bjuv.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen på Bjuvs kommun, Box 501, 267 25 Bjuv.

Vilka är de största skillnaderna i denna översiktsplan jämfört med den gamla?

Kommunens nya riktning är att fokusera mer på de tre tätorterna. Att bygga längs kollektivtrafikstråk och att stärka den befintliga miljön genom förtätning, utveckling och kvalitetshöjande åtgärder. Kommunen ser även till en utveckling av mer småskaliga verksamheter och föreslår lite färre storskaliga ytor för nya verksamheter och industrier.

Hur ser jag vad som gäller för mitt område?

Vi rekommenderar att du går in i den digitala Mark-och vattenanvändningskartan. Här kan du zooma in och klicka på valfritt område för att se vad som gäller för just det området.

Varför pekar översiktsplanen inte ut nya områden för skolor, förskolor och idrottshallar?

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska gälla över lång tid. Förskolor, skolor och idrottshallar påverkas av antalet barn som finns inom de olika årskullarna och hanteras därför bättre i ett något mer kortsiktigt perspektiv inom lokalförsörjningsplanen vilken uppdateras varje år.

Jag bor i ett område som översiktsplanen pekar ut som sammanhängande bostadsbebyggelse, vad innebär det?

I områden som är utpekade som sammanhängande bostadsbebyggelse finns gällande detaljplaner som reglerar mark- och vattenanvändningen. Vid ansökan om bygglov och marklov förhåller sig dessa till detaljplanerna. Områdena består av villabebyggelse/flerbostadshusbebyggelse och här föreslås inte något annat än vad som medges i gällande detaljplan.

Vem har tagit fram förslaget till ny översiktsplan?

Samhällsbyggnadsavdelningen har stått för ansvaret för framtagandet av en ny översiktsplan. Under olika perioder har olika tjänstemän på olika avdelningar varit med i processen. Likaså har den politiska majoriteten under olika tidpunkter varit med i olika konstellationer.

Kommer det att hållas samrådsmöten?

Kommunen planerar att göra en utställning som går att besöka under vissa tider och vissa dagar. Vid något tillfälle finns det även möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från kommunen för att kunna samtala och ställa frågor. Mer info om detta kommer att dyka upp på hemsidan och i sociala medier.

Bildväljare

Om du har frågor kan du kontakta:

Senast publicerad: