Vanliga frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om bygglov. Om du inte hittar svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss på byggnadsförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktrutan längst ner på sidan.

Drönarbild som visar ett nybyggt bostadsområde.

I många fall behöver du en kontrollansvarig om du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd. Du hittar certifierade kontrollansvarig på boverket.se

En kontrollansvarig har som uppgift ett hjälpa dig med det du tänkt bygga. En kontrollansvarig ska hjälpa dig att ta fram förslag på en kontrollplan. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs. Närvara vid tekniska samråd och på byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. En kontrollansvarig ska besöka byggarbetsplatsen flera gånger och dokumentera sina besök. Den kontrollansvariga ska också ge ett utlåtande till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet tillsammans med ifylld kontrollplan och intyg.

Eftersom den kontrollansvariga ska hjälpa dig så är det viktigt att den har en självständig ställning i förhållande till den som ska utföra den åtgärd som ska kontrolleras.

En kontrollplan innehåller information om de kontroller som behöver göras i byggprojektet. Kontrollplanen verifierar att det som byggs uppfyller samhällets krav.

I PBL finns även bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, som syftar till att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. Bra ventilation är en faktor som har stor betydelse för vår livskvalitet och hälsa. Fastighetsägaren ansvarar för att en certifierad sakkunnig funktionskontrollant utför kontrollen. Hur ofta kontrollen behöver göras varierar beroende på vilket ventilationssystem som är installerat i byggnaden men intervallerna är 3 eller 6 år. När en ventilationskontroll utförts ska en kopia på intyg och protokoll skickas till Bjuvs kommun, Box 501, 267 25 Bjuv.

Byggherre kallas du som för egenräkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger du som byggherre själv din fastighet. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande lagarna och reglerna. Du ansvarar för att kontrollera bygget under hela tiden.

När du söker bygglov så ska du beskriva det du tänkt bygga och byggnadens utformning med hjälp av handlingar ofta i form av ritningar, ansökningsblankett och annat underlag som behövs för att sin ansökan ska bli tydlig.

De lagar och regler som styr byggande ska uppfyllas även om det som du tänkt göra inte kräver bygglov eller anmälan. Lagarna och reglerna är minimikrav och vi på byggnadsnämnden kan inte ställa högre krav än dessa men du som byggherre får självklart bygga bättre än de krav som finns.

Som byggherre är det du som ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns, som exempelvis bygglov och startbesked. Det kan finnas andra regler än plan- och bygglagen som du måste följa, exempelvis miljöbalken.

Byggnadsnämnden i Bjuvs kommun prövar ansökningar om bygglov, rivningslov och förhandsbesked. Vi handlägger även ärenden om anmälan. Vi på byggnadsnämnden ansvarar även för att ta fram nya detaljplaner och ändra gamla. På byggnadsnämnden i Bjuv arbetar tjänstepersoner som utför delar av byggnadsnämndens arbete på delegation. Att delegera innebär att överlåta delar av beslutsrätten. Arbetsuppgiften flyttas då från byggnadsnämnden till tjänstepersonerna. Vi tjänstepersoner på byggnadsnämnden får stoppa byggen som strider mot lagar och regler. Vi gör platsbesök under tiden som du bygger. Vi har också rätt att få tillträde till tomten och byggnaden. Vi har även en rådgivande roll och ska lämna information till allmänheten om plan- och byggfrågor.

En byggnad är en varaktig konstruktion av tak eller av tak och väggar som är varaktigt placerad på marken eller helt eller delvis under marken eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten. Samt konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Efter att du har fått ditt bygglov eller när din anmälan är fullständig så kommer du att bli kallad på ett tekniskt samråd om åtgärden är större. Om det är en mindre åtgärd så får du istället ett startbesked i samband med ditt bygglov eller din anmälan och då fastställs din kontrollplan.

När byggnadsnämnden har beslutat om lov eller tagit emot din kompletta anmälan så ska vi snarast kalla dig till ett tekniskt samråd. De som måste närvara vid mötet är en representant från oss på byggnadsnämnden och din kontrollansvarig, du får självklart också vara med. Enklare åtgärder kräver dock inte detta möte. Vid samrådet så går vi igenom arbetets organisation och förslag till kontrollplan. Oftast behöver du ha med dig konstruktionsritningar, VA-ritningar, ventilationsritningar, energiberäkning och brandskyddsbeskrivning. I brevet som du får inför det tekniska samrådet så framgår det vilka handlingar som du behöver ha med dig. Vad du behöver ha med dig anpassas utifrån den åtgärd du tänkt göra. Det är viktigt att underlagen kommer in till oss på byggnadsnämnden i god tid så att vi kan förbereda mötet. Vi på byggnadsnämnden för protokoll över mötet som du får. I protokollet kommer det även att framgå om det saknas något för att startbesked ska kunna meddelas.

Den främsta skillnaden mellan bygglov och anmälan är handläggningstiden. Ett bygglov ska handläggas inom 10 veckor och en anmälan ska handläggas inom 4 veckor, från det datum ansökan är komplett. Oftast krävs ungefär samma handlingar och ritningar vare sig det är en anmälan eller ansökan om bygglov.

Det är också skillnad i kostnad, en godkänd anmälan är generellt billigare än ett bygglovsbeslut.

I bygglovsärenden blir även grannar underättade när ett bygglovsbeslut fattas. I anmälningsärenden blir grannarna inte underrättade när en anmälan godkänns. Ta därför gärna kontakt med dina grannar i ett tidigt skede vara sig du gör en anmälan eller söker bygglov.

När en ansökan om lov eller anmälan om bygglovsbefriad åtgärd kommer in till byggnadsförvaltningen kommer du att få en bekräftelse att vi har tagit emot din ansökan. Vi ska enligt lagstiftningen handlägga din ansökan skyndsamt. En handläggare kommer att kontakta dig inom 3 veckor för att informera dig om det är något som saknas i din ansökan och ge dig möjlighet att komplettera din ansökan.

Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Reglerna om krav på tillgänglighet finns i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och i Boverkets byggregler.

Om du planerar att bygga eller ändra något är det din kommun som kan berätta vad du får göra eller måste göra. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls.

Om du misstänker att din granne eller någon annan i kommun bygger något olovligt kan du i första hand vända dig till byggnadsförvaltningen för att ta reda på om åtgärden har bygglov eller ej. Du tar enklast kontakt med byggnadsnämnden via e-post bn@bjuv.se för att ställa din fråga.

Du kan även göra en anmälan via e-tjänst. Läs mer här om tillsyn och olovligt byggande.

Om din granne har fått bygglov eller positivt förhandsbesked och du inte är nöjd över beslutet kan du överklaga bygglovet. Ett överklagande ska skickas till byggnadsnämnden. Ett överklagande ska vara skriftligt. Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked är 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet. För dig som har tagit del av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar ska överklagandet ha kommit in inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes. När ett överklagande har kommit in till byggnadsförvaltningen så gör vi en rättidsprövning för att kunna avgöra om överklagandet har kommit i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar vi det tillsammans med beslutets handlingar till Länsstyrelsen som granskar vårt beslut.

Om ditt hus är utpekat som kulturhistoriskt värdefull i bevarandeplanen för Bjuvs kommun kan det ställas krav att det du vill ändra eller bygga ska vara en varsam ändring eller tillägg för att säkerställa att åtgärden inte förvanskar ditt hus karaktärsdrag.

Om ditt hus är utpekat i bevarandeplanen innebär det också att reglerna för de bygglovsbefriade åtgärderna (attefallare) inte gäller för ditt en- och tvåbostadshus.

Här kan du läsa mer om kulturmiljö i Bjuvs kommun och läsa bevarandeplanen: Kulturmiljö och bevarande

Bjuvs kommun

Telefon växel 042 - 458 50 00

E-postadress till byggnadsnämnden: bn@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.