Detaljplanering

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. 

Bildväljare

Vill du veta vilken detaljplan och bestämmelser som gäller för din fastighet, kontakta byggnadsförvaltningen via e-post till bn@bjuv.se.

Här presenteras planprocessen enligt Plan- och bygglag (2010:900) som gäller för planer påbörjade efter 1 januari 2015.

I en detaljplan kan man utläsa var, vad och hur man får bebygga och använda en fastighet. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Detaljplanen utgör underlag för efterföljande lov enligt Plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

Det finns detaljplaner i alla tätorter. Man kan handlägga detaljplaner på två olika sätt; standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet ska användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Standardförfarandet påminner till stora delar om det som tidigare var enkelt planförfarande och innehåller tre steg, samråd, granskning och antagande.

Om förslaget godkänns i samrådet övergår standard förfarandet till ett begränsat förfarande vilket innebär att förslaget kan antas efter samrådet.

Utökat förfarande ska användas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det utökade förfarandet påminner till stora delar om det som tidigare var normalt planförfarande och innehåller stegen samråd, granskning och antagande. Efter samrådet respektive granskningen sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande där de inkomna synpunkterna bemöts varefter förslaget omarbetas.

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits om ingen överklagar antagandet och fortsätter sen att gälla fram tills den upphävs eller ändras.

Vill du överklaga en detaljplan eller lämna synpunkter? Läs nedan hur du går tillväga

Överklaga detaljplanen?

En kommuns beslut att anta en detaljplan kan överklagas av den som är sakägare, det vill säga berörd av planen. Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget och som är sakägare kan överklaga beslutet att anta planen.

Lämna synpunkter

Detta sker genom att lämna synpunkter till Byggnadsnämnden, som har fattat beslutet, i Bjuvs kommun, och skall vara oss tillhanda skriftligt inom tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet skall innehålla tydliga upplysningar om vilket ärende det gäller, och namn och adress på den som överklagar.

Mark-och miljödomstolen handlägger

Vi på kommunen kontrollerar först att det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till Mark- och miljödomstolen tillsammans med övriga handlingar efter att tiden har gått ut. Därefter ska du vända dig till Mark- och miljödomstolen om du som överklagar har några frågor om ärendet, som sedan fattar ett beslut i ärendet.

Vem kan överklaga?

Förvaltningslagens (SFS 1986:223) regler gäller när man handlägger ett överklagningsärende. Det innebär att du måste vara berörd av ett beslut för att ha rätt att överklaga det.

Överklagandet skickas till adress:

Bjuvs kommun

Box 1
267 21 Bjuv

bn@bjuv.se

Planprogram

Pågående detaljplaner

Antagna detaljplaner

Bjuvs kommun

Telefon växel 042 - 458 50 00

E-postadress till byggnadsnämnden: bn@bjuv.se

Pågående detaljplaner