Översiktsplanering

Varje kommun ska enligt lag gjort upp riktlinjer och en plan för markanvändningen i sin kommun, en så kallad översiktsplan.

En skog speglas i en sjö.

Pågående översiktsplanearbete

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Bjuvs kommun. För tillfället arbetar kommunen med att ta fram ett planförslag som ska ut på samråd.

Process för ny översiktsplan

Det är kommunfullmäktige som under varje mandatperiod tar beslut om översiktsplanens aktualitet. Anses planen inaktuell initieras ett översiktsplanearbete.

Kommunen arbetar fram ett förslag på översiktsplan som skickas ut på samråd. Under samrådet får alla människor som bor i Bjuvs tycka till om samrådsförslaget. Myndigheter, andra kommuner och övriga sakägare får under samrådet också möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen får möjlighet att revidera planförslaget utifrån de synpunkter som lämnats under samrådet innan gransksning.

När revideringar är gjorda ska förslaget på granskning. Under granskning finns yterliggare tillfälle för myndigheter, invånare och andra sakägare att tycka till om planförslaget. Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande och ändringar av översiktsplanen. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Boverkets modell över processen vid framtagandet och burkandet av en Översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska omfatta kommunens hela yta och redovisa bebyggelseutveckling, mark- och vattenanvändning, och andra allmänna intressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men blir vägledande för hur kommunen kommer ställa sig till förfrågningar från invånare, näringsliv och myndigheter.

Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen enligt miljöbalken ska tillgodoses. Staten bevakar genom Länsstyrelsen bland annat riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

Bjuvs kommuns gällande översiktsplan anger hur kommunen ska använda sina mark- och vattenområden på lång sikt.

Här kan du läsa Bjuvs Översiktsplan antagen i Kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 Pdf, 9.6 MB.

En fördjupad översiktsplan innebär en ökad detaljeringsgrad inom antingen ett geografiskt avgränsat område eller djupdykning inom vissa ämnesområden. En fördjupning är inte juridiskt bindande.

Bjuvs, Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner har tillsammans antagit fördjupad översiktsplan för Söderåsen.

Översiktsplanen innebär att kommunerna med utgångspunkt från en ekologisk grundsyn angivit en vision för Söderåsens utveckling. Planen innehåller också konkreta förslag till hur visionen är tänkt att förverkligas.

Fördjupad översiktsplan för Söderåsen antagen i KF 2002-05-30 § 44.

Plandokument-start Pdf, 2.8 MB.

Plandokument-bebyggelse Pdf, 355.7 kB.

Plandokument-geologi Pdf, 1.6 MB.

Plandokument-jordbruk Pdf, 120.7 kB.

Plandokument-kommunikation Pdf, 288.3 kB.

Plandokument-kultur Pdf, 310.8 kB.

Plandokument-näringsliv Pdf, 129.9 kB.

Plandokument-naturförhållande Pdf, 943.9 kB.

Plandokument-naturvård Pdf, 507 kB.

Plandokument-skogsbruk Pdf, 539.3 kB.

Plandokument-turism Pdf, 269.4 kB.

Plandokument-vattenvård Pdf, 446.1 kB.

Plandokument-konsekvens Pdf, 495.7 kB.

Plandokument-sammanfattande beskrivning Pdf, 358.9 kB.

Övergripande plandokument är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i dessa planer som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar.

För kommunen gäller följande övergripande plandokument:

A. Översiktsplanen Pdf, 9.6 MB.. Antagen i Kommunfullmäktige § 45 2009-05-28.

Översiktsplanen innehåller:

På Boverkets kunskapsbank kan du läsa mer om översikstplaner och om översiktsplaneprocessen.