Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Nu bygger vi om i Bjuv. Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister under 2022 - 2023. Här kan du läsa om projektet och även se kartor och ungefärliga tider för de olika etapperna.

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Under 2022 - 2023 bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö.

Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Arbetet kommer ske etappvis och kommer troligen att vara klart i maj 2023.

I gestaltningsprogrammet och bilagorna kan du se hur området är tänkt att se ut när det är klart.

Gestaltningsprogram Södra Storgatan Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

 • Vi skapar en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 50 till 40 km per timme.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Vi för in mer grönska i stadsrummet med mer grönskande växtlighet.
 • Vi bygger gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Vi bygger en upphöjd cirkulationsplats.

Senare projekt
Mellersta Vägen till Vallgatan planeras starta 2023 och pågå fram till 2024.

 • Södra Storgatan i centrala Bjuv
 • Industrigatan
 • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
 • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

Arbetet kommer ske i åtta etapper. Se karta längre ner för mer information om vilka etapper som påverkas och under vilka tider.

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet eller via alternativa vägar.
 • Varulämning, post och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av tillfälligt. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Läs mer på NSVA:s hemsida.

Södra Storgatan start mars/april 2022
Från järnvägsviadukten i Bjuv (Schaktsgatan-Bruksgatan) till Mellersta vägen. Arbetet är preliminärt planerat att påbörjas under mars/april 2022 och pågå fram till maj 2023. Se övergripande etappkarta längst ner.

Etapp 1: april-maj 2022, Bruksgatan

Vecka 17: Avstängning av Bruksgatan, start i botten av gatan, förläggning av dag/spill/vattenledning.

Vecka 19 - 20: den 9/5 – 24/5 sker första avstängningen av en mindre del av Södra Storgatan för inkoppling av dag- och spill. Omledning av trafiken för de boende sker söderut. Se zoombar karta. Pdf, 3.9 MB.

Karta som visar vilken väg Skånetrafikens linje 250 och 251 Pdf, 330.8 kB. kommer köra. Hållplats Gruvgatan stängs av under denna period.

Etapp 2: maj – juni 2022, Gamla Banvallen

Avstängning av banvallen längst med Västra Ringgatan, förläggning spill/vattenledning.

Etapp 3: juni – juli 2022, gång- och cykelbanan längst Mellersta vägen

Totalavstängning av gång- och cykelbana, förläggning av dagvattenledning.

Etapp 4: augusti – november 2022, Södra Storgatan

Avstängning av Södra Storgatan, från Schaktsgatan till och med Industrigatan. Gående kommer kunna passera. Omledning av trafik kommer ske.

Etapp 5: oktober – december 2022, Industrigatan

Avstängning av Industrigatan. Förläggning dag/spill/vattenledning sammankoppling Industrigatan-banvall. Gestaltningsändring av Industrigatan/Västra Ringgatan sker senare.

Etapp 6: november – februari 2022/23, Södra Storgatan

Avstängning av Södra Storgatan från Industrigatan fram till Mellersta vägen. Gående kommer kunna passera. Omledning av trafik kommer ske.

Etapp 7: december – maj 2022/23 Södra Storgatan - cirkulationsplats

Avstängning Södra Storgatan/Södra Ringgatan.Tidvis stängs delar av korsningen av. Förläggning dag/vattenledning, rivning/uppfyllnad utav gång- och cykeltunnel.

Etapp 8: februari – maj 2023, Mellersta vägen

Sammanknytning av etapp 3 och 8, gång- och cykelbana, Mellersta vägen.


Etapper som byggs om längst med, och omkring, Södra Storgatan

Etapper som byggs om längst med, och omkring, Södra Storgatan 2022 - 2023.