Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Nu bygger vi om i Bjuv. Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister och vatten- och avloppsledningar förnyas. Etapp 1-8 beräknas var klart sommaren 2023. I augusti påbörjas etapp 9. Här kan du läsa om projektet och även se kartor och ungefärliga tider för de olika etapperna.

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Nu bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Arbetet sker i etapper

Arbetet kommer ske etappvis och etapp 1 - 8 kommer vara klart under sommaren 2023. Efter asfalteringen av de första 8 etapperna kommer Södra Storgatan tillfälligt att öppna upp för trafik ett par veckor under sommaren. I slutet av augusti fortsätter arbetet och etapp 9 startar.

Hur ska området se ut när det är klart?

I gestaltningsprogrammen och bilagorna nedan kan du se hur området är tänkt att se ut när det är klart:

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 1 (etapp 1-9) Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 2 (etapp 10-11) Pdf, 23.8 MB.

Läs NSVA:s artikel från oktober 2022 om det pågående arbetet.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Arbete pågår. Foto Andrea Kollman

Arbete pågår. Foto: Andrea Kollman, NSVA

 • Vi skapar en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 50 till 40 km per timme.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Vi för in mer grönska i stadsrummet med mer grönskande växtlighet.
 • Vi bygger gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Vi bygger en upphöjd cirkulationsplats.

I stora drag är det dessa gator som kommer att påverkas:

 • Södra Storgatan i centrala Bjuv
 • Industrigatan
 • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
 • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet eller via alternativa vägar.
 • Varulämning, post och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av tillfälligt. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Läs mer på NSVA:s hemsida.
 • Skånetrafikens bussar linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. kör annan väg under arbetet. Risk för försämrad framkomlighet.

Kartor och aktuell information

Etapp 7: mars – juni/juli 2023 Södra Storgatan - cirkulationsplats

Avstängningen av Södra Storgatan - Södra Ringgatan startade den 13 mars.Tidvis stängs delar av korsningen av.

Detta gäller vecka 23

Karta avstängning/omledning vecka 23 Pdf, 1012.6 kB.

Information till kartan ovan

 • Sophantering för Södra Storgatan sker vid respektive fastighet.
 • Posthantering sker vid respektive fastighet.

Busshållplats Gruvgatan kommer att vara avstängd i båda riktningar. Bussarna kör annan väg. Se information från Skånetrafiken om linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. i Bjuv, eller sök din resa i Skånetrafikens app.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Etapp 8: maj - juli 2023, Mellersta vägen

Sammanknytning av etapp 3 och 8, gång- och cykelbana, Mellersta vägen.


EtappkartaSödraStorgatanMars2023

Etappkarta Södra Storgatan, mars 2023