Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Nu bygger vi om i Bjuv. Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister under 2022.

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Under 2022 bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö.

Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Arbetet kommer troligen att vara klart till december 2022.

Vill du tycka till om planen?

I gestaltningsprogrammet och bilagorna kan du se hur området är tänkt att se ut när det är klart.

Gestaltningsprogram Södra Storgatan Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

Du kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 18 november. Skicka dina synpunkter till tekniska@bjuv.se eller Tekniska förvaltningen, Box 501, 267 25 Bjuv.

 • Vi skapar en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 50 till 40 km per timme.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Vi för in mer grönska i stadsrummet med mer grönskande växtlighet.
 • Vi bygger gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Vi bygger en upphöjd cirkulationsplats.

 • Södra Storgatan i centrala Bjuv
 • Industrigatan
 • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
 • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet eller via alternativa vägar.
 • Varulämning, post och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • Vatten och avlopp påverkas inte.

Etapp 1
Från järnvägsviadukten i Bjuv (Schaktsgatan-Bruksgatan) till Mellersta vägen. Arbetet är planerat att påbörjas i januari 2022 och pågå fram till december 2022.

Etapp 2
Mellersta Vägen till Vallgatan planeras starta 2023 och pågå fram till 2024.