FAQ för chefer

Här hittar du några vanliga frågor och svar kring Covid-19 för dig som chef. Sidan uppdateras löpande med ny information och svaren kan komma att ändras beroende på nationella riktlinjer. Hittar du inte svaret på din fråga nedan kan du alltid kontakta din HR-konsult.

För fler frågor och svar, se även SKR:s FAQ: Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott.

Se även FAQ för medarbetare inom Bjuvs kommun för fler frågor och svar kopplat till Covid-19 ur medarbetarens perspektiv.

De flesta åtgärder har upphört från och med 2022-02-09, dock är det fortsatta rekomendationer för verksamhet inom vård och omsorg.

Läs mer här på folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad 2022-02-08

De rutiner ni har på arbetsplatsen för sjukanmälan gäller. För att kunna följa sjukfrånvaron dag för dag har ni inom er förvaltning och/eller verksamhet förtydligat era rutiner. Det är av största vikt att medarbetarnas frånvaro registreras i Självservice i realtid för att siffrorna i Qlikview ska stämma.

Sjukfrånvaron kan registreras på två sätt:
1. Man kan registrera sjukfrånvaron dag för dag, eller
2. Registrera sjukfrånvaron första dagen och välja att lägga det tillsvidare.

HR-avdelningen rekommenderar alternativ 1 - att man registrerar dag för dag.

Om det i er rutin står att sjukfrånvaron ska registreras tillsvidare är det ytterst viktigt att ni/medarbetaren tar bort sjukfrånvaron samma dag medarbetaren är tillbaka annars blir sjukfrånvarorapportering fel och i slutändan kan lönen bli fel.

Du som chef har ansvar att säkerställa att frånvarorapportering stämmer och att posterna som beviljas i Självservice stämmer inför lönekörningen varje månad. Därför är det bra att kontrollera frånvaroposterna och lönespecifikationerna en extra gång under en period framöver.

Kravet på läkarintyg från sjukdag 8 enligt lagen om sjuklön är upphävt under perioden från 19 januari 2022 till 31 mars 2022. Från sjukdag 15 behöver medarbetaren lämna läkarintyg, oberoende av sjukdomsorsak.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Det är frivilligt för en gravid medarbetare att informera sin arbetsgivare om graviditeten. Arbetsgivaren ska dock överväga att vidta förebyggande åtgärder så snart de får kännedom om att en arbetstagare är gravid.

Läs mer på SKR:s hemsida kopplat till hantering av gravida på arbetsplatsen.

Som chef är det viktigt att respektera och bemöta oron hos medarbetare när det gäller att komma i kontakt med personer som är smittbärare eller sjuka i Covid-19.

Be medarbetaren att i första hand prata med sin läkare för tips och rekommendationer kring medarbetarens hälsoläge. Om läkaren gör bedömningen att medarbetaren inte bör utsättas för smitta pga. att hen tillhör en riskgrupp så bokar du en tid för ett möte med medarbetaren för att diskutera hur ni kan lösa situationen. Avsätt tid för att ha en dialog med medarbetaren som påtalar oro pga. att hen är i särskilt utsatt riskgrupp.

Dialogen kan handla om;

  • Hur kan arbetet utföras på ett säkert sätt?
  • Finns det möjlighet att utföra arbetet på en annan plats?
  • Finns det möjlighet att fördela arbetet på något annat sätt?

Gör en riskbedömning med utgångspunkt från de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och 1177.se.

Bjuvs kommuns ställningstagande är att vi som arbetsgivare ska vara positiva till att hitta lösningar som underlättar för medarbetare som befinner sig i särskilt utsatt riskgrupp, under förutsättning att verksamhetens behov fortsatt kan tillgodoses.

Ta gärna stöd av din HR-konsult inför dialogen med medarbetaren och för en diskussion med din HR-konsult vad gäller enskilda lösningar för de medarbetare som befinner sig i särskilt utsatt riskgrupp.

Nej, det får du inte om du inte har en skyldighet enligt smittskyddslagen. Enligt arbetsmiljölagstiftningen är du dock skyldig att se till att dina medarbetare inte utsätts för ohälsa. Du ska ge dem den information som krävs för att de ska kunna bedriva sitt arbete på ett säkert sätt. Mot bakgrund av detta kan det vara nödvändigt att informera övriga anställda om att konstaterad smitta finns på arbetsplatsen. Du bör dock kunna göra det utan att berätta vem den smittade medarbetaren i fråga är.

Frågan är komplex och det finns många lagar som ställs emot varandra. Tänk på att inte skapa onödig oro.

Om hemarbete kan vara aktuellt på din arbetsplats ska ni genomföra en riskbedömning. Riskbedömningen ska göras tillsammans med berörda medarbetare och dokumenteras skriftligt. Det är du som chef som fattar det slutgiltiga beslutet om det är möjligt för medarbetare att jobba hemifrån. Om du vill ha vägledning i ditt ställningstagande, prata med din chef eller HR-konsult.

Vidta vid behov åtgärder för att förebygga de risker som kan vara kopplade till hemarbete, både vad gäller medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö samt verksamhetens kvalitet och säkerhet. Som chef ansvarar du för medarbetarnas arbetsmiljö även när de arbetar på distans.

Några frågor som ni kan ha med i er riskbedömning är bland annat:

  • Kan din verksamhet bibehålla samma kvalitet och effektivitet även när medarbetare arbetar hemifrån?
  • Har din verksamhet och organisation uthållighet, kraft och kompetens att klara av att hantera situationen under lång tid
  • Behöver ni ta särskild hänsyn till säkerhetsaspekter som till exempel sekretess, datasäkerhet, hotsituationer eller liknande?
  • Vilka riktlinjer och förhållningssätt behöver ni ha i arbetsgruppen för att få till en fungerande verksamhet och fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö?

Alla som reser in i Sverige från utlandet uppmanas att följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige. Det finns i nuläget ingen rekommendation om att även symtomfria bör testa sig.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ja, biverkningar eller skador kopplat till vaccinering på arbetstid ska anmälas som Arbetsolycka på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma anmälningssida, anmalarbetsskada.se. Biverkningen eller skadan ska alltså inte anmälas som en arbetsskada i Stella.

Anmälan ska göras omedelbart, det vill säga så snart som möjligt efter att du som chef fått information om biverkningen eller skadan. Utifrån förhållandena i varje enskilt fall gör Försäkringskassan sedan en bedömning av om det handlar om en arbetsskada enligt arbetsskadelagstiftningen.

Definitioner

Med biverkningar avses här en ogynnsam och oavsedd reaktion i samband med eller efter vaccinering. Med skador avses här exempelvis en blödning eller stickskada i samband med vaccinering. I båda fallen gäller att biverkningen/skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till exempelvis sjuklön eller ersättning från socialförsäkringen för medarbetaren.

Om en medarbetare insjuknat i konstaterad covid-19 efter att hen i sitt arbete har vårdat, omhändertagit eller vistats i samma utrymme som en patient/brukare/kund som har covid-19 ska du som chef betrakta det som att medarbetaren har smittats av coronaviruset i arbetet.

Du kan läsa mer om arbetsgivarens skyldigheter vid konstaterad smitta i arbetet som finns som en egen sida på intranätet under fliken:

Ledning och styrning | Coronavirus/covid-19 | Arbetsmiljö och Covid-19 | Skyldigheter vid konstaterad smitta i arbetet

Prata med medarbetaren om vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen. Alla som uppvisar symtom ska stanna hemma. Möjlighet att stänga av medarbetaren finns enligt vårt kollektivavtal AB. I sådana fall måste överläggning ske med facklig organisation. Överläggningsskyldigheten har tidigare undantagits men från 1 juli 2021 måste vi som arbetsgivare överlägga med facklig organisation innan avstängning på grund av misstänkt smitta sker. Kontakta HR-avdelningen för rådgivning kring eventuell avstängning.