FAQ för medarbetare

Här hittar du vanliga frågor och svar kring coronaviruset och covid-19. Sidan uppdateras löpande med ny information, svaren kan komma att ändras beroende på nationella riktlinjer.

Senast uppdaterad 2022-02-09

Vad gäller på arbetsplatsen i samband med de nya rekommendationerna från 2022-02-09? (Uppdaterad 2022-02-09)

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari 2022. Men fortsatt gälller:

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

 • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
 • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
 • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Prata med din chef om du har frågor.

Arbete

Möten på arbetsplatsen

Du kan boka fysiska möten men tänk på att fortsatt göra det på ett säkert sätt genom att exempelvis säkerställa att det går att hålla avstånd.

Jobba hemifrån

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

Din chef fattar beslutet utifrån följande aspekter:

1. Säkerställ lagstadgad och annan viktig verksamhet
2. Riskbedömning utifrån arbetsmiljön – gör en riskbedömning tillsammans med arbetsgruppen

Du ska vara tillgänglig på samma sätt och på samma tider som när du är på arbetsplatsen (telefon, e-mail, skype, teams och liknande). Möjligheten att jobba hemifrån påverkar därför inte arbetstiderna och du har inte rätt till övertidsersättning utöver vad som gäller i vanliga fall.

Arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) gäller under din vanliga arbetstid även om du arbetar hemifrån.

Ja. Om många blir sjuka kan du behöva jobba mer och/eller på andra tider. Om din chef anser att det är nödvändigt för att klara bemanningen är du bland annat skyldig att byta schema, förskjuta arbetstid, arbeta övertid/mertid samt fullgöra jour och beredskap.

Ja. Om din chef anser att det är nödvändigt är du, inom ramen för ditt anställningsavtal, skyldig att utföra ditt arbete på annan plats och/eller med andra arbetsuppgifter än vanligt, förutsatt att du har kunskap och kompetens för arbetet. Din chef kan också låta dig vikariera för annan medarbetare förutsatt att du har kunskap och kompetens för arbetet.

Ersättning

Om du har ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smittspridning kan du ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Undantaget gäller under perioden 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Det krävs dock fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att du ska ha rätt till ersättningen.

I sådana fall ska du kontakta din chef som kontaktar lönekonsult per mejl om att lägga in frånvaroorsaken ”Smitta avstängd av myndighet”. Denna orsak ger 100% avdrag. Du ansöker själv om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Försäkringskassans återinför tillfällig hantering av läkarintyg. Från och med den 19 januari 2022 till den 31 mars 2022 ska du som anställd återigen visa ett läkarintyg för din chef från och med dag 15 i sjukperioden och från och med dag 15 till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning.

En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklönetillägg från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Detta tillägg betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Regeringen har beslutat att ersättning för karens och ersättning för riskgrupper ska återinföras och gälla under perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022. Från och med 7 februari kan du börja ansöka om ersättningarna. Du kommer då även att kunna ansöka retroaktivt för de dagar som passerat från och med 8 december 2021.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Föräldrar kan få ersättning för vab:

 • om barnet är sjukt eller smittsamt
 • om barnet besöker läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri och föräldern måste följa med
 • om barnets ordinarie vårdaren (avser inte personal på förskola) är sjuk eller
 • om föräldern deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att hen ska lära sig att sköta sitt barn.

Föräldrar kan även få ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att en förskola eller skola ska stängas.

Det gäller:

 • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk i covid-19.

Om föräldern vabbar på grund av att förskolan är stängd, så blir ersättningen cirka 90 procent av den ersättning hen brukar få när hen vabbar för ett sjukt barn.

Även när det gäller VAB (ersättning för vård av barn) ska du återigen kunna visa intyg från sjuksköterska eller läkare från och med dag 8.

Karantän

Ingen testning gäller för allmänheten.

 • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.

Läs mer på folkhälsomyndighetens sida om vad som gäller för testning Testa dig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Syftet med att stanna hemma när du är känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra.

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och har symtom på covid-19 och stanna i så fall hemma.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Sjuk

Du ska inte gå till jobbet om du känner av symtom, det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Om du arbetar inom Vård och omsorg är det viktigt att du vänder dig till din chef och får aktuell information om vad som gäller för din arbetsplats.

Sjukanmäl dig enligt arbetsplatsens rutiner.

Du ska alltid följa de förhållningsregler som du får från smittskyddsläkare.

Om du inte kan arbeta på grund av risken att sprida smitta kan du ansöka om smittbärarpenning. Det gör du hos Försäkringskassan som också tar beslut kring detta. Du kan vara berättigad till smittbärarpenning om du är frisk och om det inte är möjligt för dig att jobba hemifrån. Prata med din chef om din möjlighet att jobba hemifrån. Blir du sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt och får istället sjuklön.

Du anmäler din sjukfrånvaro enligt de rutiner som ni har på er arbetsplats. Just nu är det av största vikt att du anmäler din frånvaro i Självservice samma dag som du är sjuk. Detta för att sjukfrånvaron ska kunna följas upp dagligen för att motverka stora personalbortfall. Prata med din chef och/eller administratör om du är osäker på vilka rutiner ni har på er arbetsplats.

Övrigt

Om det ingår i dina arbetsuppgifter att behandla, vårda eller ta hand om personer som har covid-19 och du tror att du blivit smittad av coronaviruset i arbetet ska du göra en arbetsskadeanmälan i skaderapporteringssystemet Stella. Det kan till exempel gälla dig som jobbar på ett vårdboende eller inom hemvården.

Du kan göra en anmälan om arbetsskada:

 • oavsett om chefen tidigare gjort en anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket eller inte
 • oavsett om det går att styrka sjukdomen covid-19 genom diagnos/provtagning eller inte
 • oavsett om händelsen har skett långt tillbaka i tiden eller inte

När du gör anmälan i Stella ska du under Skadetyp välja ”Sjukdom eller annan ohälsa i arbetet” samt under Orsak välja ”Smitta virus/bakterie”. Ange också att det rör sig om sjukdomen covid-19.

Skriv ut, underteckna och skicka anmälan till Försäkringskassan och AFA Försäkring som utreder om det är en arbetsskada och om du har rätt till eventuell ersättning.

Fråga din chef om du vill ha hjälp med din anmälan i Stella.

Läs mer om arbetsskada orsakad av covid-19 på Försäkringskassans webbplats, under rubriken Om du drabbats av arbetsskada.

För en dialog med din chef om kommande semester då du kan behövas i verksamheten under en överskådlig tid framöver.

Verksamheterna ska i största möjliga mån sträva efter att tillgodose en sammanhängande semester under juni-augusti enligt gällande lag och avtal. Detta kan komma att hanteras olika i olika verksamheter utifrån förändrade omständigheter.

Alla som reser in i Sverige från utlandet uppmanas att följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige. Det finns i nuläget ingen rekommendation om att även symtomfria bör testa sig.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det är viktigt att du för en dialog med din chef och att ni tillsammans går igenom eventuella lösningar så som arbete hemifrån eller anpassningar i arbetet.

För information om vem som definieras tillhöra riskgrupp kan du läsa mer om på Försäkringskassans webbplats.

Nej. Du kan bara vara sjukskriven om du är sjuk.

Vaccinering sker i prioriterad ordning enligt Region Skånes och Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsplan.

Du kan läsa mer om hur vaccination i Skåne går till på 1177.se.