FAQ för medarbetare

Här hittar du vanliga frågor och svar kring coronaviruset och covid-19. Sidan uppdateras löpande med ny information, svaren kan komma att ändras beroende på nationella riktlinjer.

Senast uppdaterad 2021-09-30

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och ersättning till riskgrupper. Det kommer fortfarande att vara möjligt att söka ersättning i efterhand för tiden före den 1 oktober.

Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Från och med den 1 oktober ska du som anställd återigen visa ett läkarintyg för din chef från och med dag 8 i sjukperioden och från och med dag 15 till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare.

Även när det gäller VAB (ersättning för vård av barn) ska du återigen kunna visa intyg från sjuksköterska eller läkare från och med dag 8.

Du som ansöker om smittbärarpenning ska kunna visa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Rekommendationerna för vem som måste testa sig för covid-19 skärps. Har man haft nära kontakt med en smittad person ska man testa sig direkt. Oavsett om man har symptom eller inte. Nära kontakt definieras som att man varit närmare än två meter under sammanlagt 15 minuter. Det är inte bara dem man bor ihop med eller andra inom ens närmaste krets som behöver testa sig, utan rekommendationerna gäller också för till exempel kollegor och andra personer. Precis som tidigare ska du för egen del testa dig vid minsta sjukdomssymptom. Läs mer på 1177.se.

Ansvarsfördelningen ser ut som nedan:

  • Den smittades ansvar: Bedöm vilken/vilka kollegor som du kan ha smittat enligt ovanstående definitioner och informera dessa kollegor, utifrån kontakt med Smittskydd Skåne.
  • Kollegas ansvar: Gör ett självtest för Covid-19 enligt instruktion nedan.
  • Chefens roll: Vara ett stöd och informera medarbetare i verksamheten löpande om gällande riktlinjer och rekommendationer.

Du kan boka ett självtest via 1177.se. I Bjuv kan du boka ett provtagningspaket på Apoteket Bjuv, Norra storgatan 20. Uthämtning av provtagningspaket och återlämning av prov ska ske av ett symtomfritt ombud. Du får mer information om självtestet när du genomför din bokning. Smittspårarna ringer upp alla som har testats positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Det är sedan den smittade själv som informerar dem den kan ha smittat. Läs mer på Skane.se

Från och med den 1 juni 2021 har Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer om testning och isolering efter ankomst för symtomfria personer som reser in i Sverige från länder inom EU och ett antal andra länder.

När du varit utomlands och sedan ska tillbaka till Sverige så måste du veta vad som gäller angående testning och karantän. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid inresa till Sverige från olika länder.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet, det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Sjukanmäl dig enligt arbetsplatsens rutiner.

Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Detta är särskilt viktigt för dig som arbetar inom äldreomsorgen eller vården.

Om du vill arbeta hemifrån ska du prata med din chef. Du kan inte kräva att få jobba hemifrån utan det är upp till din chef att besluta om det är okej eller ej med hänsyn till verksamhetens bästa och att skapa en bra arbetsmiljö.

Beslutet bör fattas utifrån följande aspekter:

1. Säkerställ lagstadgad och annan viktig verksamhet
2. Riskbedömning utifrån arbetsmiljön – gör en riskbedömning tillsammans med arbetsgruppen

Chefen fattar beslut utifrån de två ovan punkterna. Chefens beslut gäller alltid.

Du ska vara tillgänglig på samma sätt och på samma tider som när du är på arbetsplatsen (telefon, e-mail, skype, teams och liknande). Möjligheten att jobba hemifrån påverkar därför inte arbetstiderna och du har inte rätt till övertidsersättning utöver vad som gäller i vanliga fall.

Arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) gäller under din vanliga arbetstid även om du arbetar hemifrån.

Vaccinering av den prioriterade gruppen boende på äldreboende, personer med hemtjänst och personal inom dessa områden pågår nu i Bjuvs kommun. Därefter kommer personer att erbjudas vaccination i prioriterad ordning enligt Region Skånes och Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsplan.

Du kan läsa mer om hur vaccination i Skåne går till på 1177.se.

Du anmäler din sjukfrånvaro enligt de rutiner som ni har på er arbetsplats. Just nu är det av största vikt att du anmäler din frånvaro i Självservice samma dag som du är sjuk. Detta för att sjukfrånvaron ska kunna följas upp dagligen för att motverka stora personalbortfall. Prata med din chef och/eller administratör om du är osäker på vilka rutiner ni har på er arbetsplats.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021.

Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars 2020 och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor hos Försäkringskassan. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Från och med 1 januari 2021 höjs ersättningen till 810 kronor före skatt. Det gäller karensavdrag som gjorts på din lön från och med den 1 januari 2021.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Kravet på läkarintyg från sjukdag 8 enligt lagen om sjuklön är upphävt under perioden från 13 mars 2020 till 30 september 2021. Den läkarintygsfria tiden gäller fram till dag 15 och oberoende av sjukdomsorsak.

Försäkringskassan har fattat beslut att under dag 15-21 i sjukperioden krävs inte läkarintyg vid ansökan om sjukpenning hos dem. Från 1 november – 14 december gällde dock krav på läkarintyg dag 15-21. Från 15 december 2020 har Försäkringskassan åter krav på läkarintyg först från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning och gäller till och med 30 september 2021.

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Det är viktigt att du för en dialog med din chef och att ni tillsammans går igenom eventuella lösningar så som arbete hemifrån eller anpassningar i arbetet. Skulle det vara så att det inte är möjligt med anpassningar så har regeringen beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt under perioden 1 januari – 30 september 2021.

Under perioden 1 juli – 31 december 2020 betalas ersättningen ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 184 dagar.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk. Du kan ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli 2020.

För mer information om ersättningen och vem som definieras tillhöra riskgrupp kan du läsa mer om på Försäkringskassans webbplats.

Om du har varit i ett drabbat område eller träffat någon som är sjuk i covid-19 ska du prata med din chef innan du går tillbaka till din arbetsplats så att chefen kan bedöma om det finns en särskild hög risk för just er verksamhet, till exempel om du i ditt arbete möter äldre eller personer med nedsatt immunförsvar. Prata alltid med din chef om du är osäker. Folkhälsomyndighetens rekommendationer att den som inte har några symptom kan leva som vanligt och gå till arbetet. Håll extra koll på hur du mår och känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber – sjukanmäl dig och stanna hemma. Detta gäller även om symptomen är lindriga.

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning vad gäller smittspårning av covid-19 så kan boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 kontaktas av läkare och få förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid. Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen.

Det är hälso- och sjukvården (behandlande läkare) som meddelar den som blir berörd. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte initieras av dig som medarbetare och skulle läkare fatta ett sådant beslut för du en dialog med din chef, det kan vara så att du kan utföra arbetsuppgifter hemifrån etc.

Viktigt att notera är att ovanstående är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, och gäller för alla. Införande av hanteringen av förhållningsregler för hushållskontakter har regionerna ansvaret för. Respektive regions beslut, rutiner och utförande ska därför följas av berörda individer.

Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning. Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, med högsta belopp på 804 kr/dag.

Efter mottagande av förhållningsregler från läkare ska medarbetare omgående även kontakta och meddela arbetsgivaren detta. Medarbetaren har då också rätt till ledighet utan lön från arbetsgivaren. Sjukledighet ska endast användas som frånvaroorsak om medarbetaren själv insjuknar.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

De personer som upptäcks i smittspårning av viruset och riskerar att sprida smittan vidare får förhållningsregler av Smittskydd Skåne och ska vara i karantän (vanligtvis hemma) under inkubationstiden.

Om du har ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smittspridning kan du ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Undantaget gäller från och med 6 februari 2021 och fram till och med 30 september 2021. Det krävs dock fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att du ska ha rätt till ersättningen.

I sådana fall ska du kontakta din chef som kontaktar lönekonsult per mejl om att lägga in frånvaroorsaken ”Smitta avstängd av myndighet”. Denna orsak ger 100% avdrag. Du ansöker själv om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Om du inte har ett läkarintyg och inte själv är sjuk, ska du ha en dialog din chef och i första hand ska chefen utreda om du kan utföra andra arbetsuppgifter, arbeta hemifrån, byta pass, ta semester etc.

Är detta inte möjligt så kan frånvaroorsaken vara ”Tjänstledig 0 % lön”. Observera att ingen lön utbetalas eftersom personen inte arbetar.

Om det skulle ske en ändring av tjänstledigheten, ex. läkarintyg inkommer eller medarbetaren blir sjuk så måste chef meddela lönekonsult per mejl för att ändra detta i efterhand.

Tänk på: Blir du sjuk under tiden du är hemma i så kallad familjekarantän, eller hemma på grund av du ingår i smittspårning, ska du sjukanmäla dig som vanligt och får istället sjuklön.

Om din chef gör bedömningen att det innebär en risk för smittspridning i verksamheten om du kommer till jobbet kan chefen bestämma att du ska jobba hemifrån eller stänga av dig från arbetsplatsen. Under avstängningstiden får du inte vara på arbetsplatsen men får lön som vanligt och står till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att du inte är ledig utan om möjligt ska arbeta på annan plats utan risk för smittspridning, till exempel hemifrån. Blir du sjuk under avstängningstiden ska du sjukanmäla dig och får då sjuklön istället.

Nej. Du kan bara vara sjukskriven om du är sjuk.

Om det ingår i dina arbetsuppgifter att behandla, vårda eller ta hand om personer som har covid-19 och du tror att du blivit smittad av coronaviruset i arbetet ska du göra en arbetsskadeanmälan i skaderapporteringssystemet Stella. Det kan till exempel gälla dig som jobbar på ett vårdboende eller inom hemvården.

Du kan göra en anmälan om arbetsskada:

  • oavsett om chefen tidigare gjort en anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket eller inte
  • oavsett om det går att styrka sjukdomen covid-19 genom diagnos/provtagning eller inte
  • oavsett om händelsen har skett långt tillbaka i tiden eller inte

När du gör anmälan i Stella ska du under Skadetyp välja ”Sjukdom eller annan ohälsa i arbetet” samt under Orsak välja ”Smitta virus/bakterie”. Ange också att det rör sig om sjukdomen covid-19.

Skriv ut, underteckna och skicka anmälan till Försäkringskassan och AFA Försäkring som utreder om det är en arbetsskada och om du har rätt till eventuell ersättning.

Fråga din chef om du vill ha hjälp med din anmälan i Stella.

Läs mer om arbetsskada orsakad av covid-19 på Försäkringskassans webbplats, under rubriken Om du drabbats av arbetsskada.

Ersättning vid sjukdom
I de fall frånvaro på grund av sjukdom sker ska medarbetare sjukanmäla sig och då får medarbetaren sjuklön första 14 dagarna. Från och med dag 15 i sjukperioden kan Försäkringskassan utbetala sjukpenning. En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklönetillägg från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Detta tillägg betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

Smittbärarpenning
Om medarbetare har eller antas ha en smittsam sjukdom, eller om medarbetaren smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk, bör ansökan om smittbärarpenning göras hos Försäkringskassan.

Läs mer om övriga ersättningar som är möjliga att ansöka om.

För en dialog med din chef om kommande semester då du kan behövas i verksamheten under en överskådlig tid framöver.

Verksamheterna ska i största möjliga mån sträva efter att tillgodose en sammanhängande semester under juni-augusti enligt gällande lag och avtal. Detta kan komma att hanteras olika i olika verksamheter utifrån förändrade omständigheter.

Ja. Om många blir sjuka kan du behöva jobba mer och/eller på andra tider. Om din chef anser att det är nödvändigt för att klara bemanningen är du bland annat skyldig att byta schema, förskjuta arbetstid, arbeta övertid/mertid samt fullgöra jour och beredskap.

Ja. Om din chef anser att det är nödvändigt är du, inom ramen för ditt anställningsavtal, skyldig att utföra ditt arbete på annan plats och/eller med andra arbetsuppgifter än vanligt, förutsatt att du har kunskap och kompetens för arbetet. Din chef kan också låta dig vikariera för annan medarbetare förutsatt att du har kunskap och kompetens för arbetet.

Nya förutsättningar i vår vardag kräver nya arbetssätt och därför behöver vi hjälpas åt och genomför nu en kompetensinventering i hela kommunen.

Kompetensinventeringen hittar du på intranätet.

Det är inte tvingande för dig som medarbetare att registrera dina kunskaper, men det är viktigt att du förstår den viktiga roll som du kan få i en möjlig krissituation.