Vård och omsorg

Här hittar du information om covid-19 gällande vård- och omsorgsverksamheten.

Boenden

Om du väljer att besöka ett av våra boenden i kommunen är det viktigt att du tar hänsyn till och följer aktuella råd och rekommendationer. Eftersom de som bor på våra boenden tillhör riskgrupper är det extra viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att skydda våra närstående. Trots att flertalet är nu vaccinerade så bör man ändå vara fortsatt försiktig.

Planera gärna ditt besök tillsammans med personalen på avdelningen genom att exempelvis ringa i förväg, på så vis blir det lättare att uppskatta hur många besökare som kommer. Ring gärna på dörrklockan och invänta personal när ni är framme. Och vill ni finns det möjlighet att sitta vid bord med plexiglas emellan, säg till personalen så hjälper de er!

Restauranger, mötesplatser och dagverksamheter

Restaurangerna på Varagården och Solhemmet har stängt tills vidare.

Mötesplatsen Hörnan på Varagården har också stängt tills vidare. Vi erbjuder säkra aktiviteter på mötesplatsen Solträffen.

Vi arbetar med basala hygienrutiner. Det betyder att vi bland annat att vi har god handhygien, rena arbetskläder och använder skyddsutrustning på rätt sätt. Vilken skyddsutrustning som används i olika situationer beslutas av Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Skåne.

Observera att smitta omfattas av patientsekretessen. Vård- och omsorgsförvaltningen uttalar sig inte om enskildas hälsotillstånd. Vårt utgångsläge är därför att det är den enskilda själv som ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Personal som påverkas får information om detta för att kunna arbeta enligt rutiner. Det betyder bland annat att den enskilde hålls avskild från andra och att personalen använder skyddsutrustning som krävs för arbetet.

Vid konstaterad smitta är utgångsläget, utifrån patientsekretessen, att den enskilde själv kontaktar sina anhöriga. Vi följer dock givetvis de ordinarie rutinerna för hur information till anhöriga hanteras utifrån hälsotillstånd och samtycke. om den enskilde har gett sitt samtycke till att vi får ta kontakt med anhöriga så tar vi kontakt med dem som behöver kontaktas.

Vi vill inte att anhöriga ska känna sig oroliga. Den som inte hör något från oss kan känna sig lugn med att det inte finns någon anledning till oro.

Vi informerar inte om vilka eller hur många enskilda i våra verksamheter som har eller har haft bekräftad covid-19.

För statistik om antalet smittade i kommunen hänvisar vi till den lägesrapport som Region Skåne uppdaterar fortlöpande och som visar på smittspridningen bland de som är folkbokförda i Bjuv.

Enskilda ska känna sig trygga med att uppgifter om personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen.

Det är särskilt viktigt att säkerställa att den enskildes personliga integritet inte äventyras vad gäller att delge känsliga uppgifter såsom sjukdomstillstånd, om och hur en person vårdas och var personen bor. Dessa uppgifter utgör känsliga personuppgifter och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgifter kan delges eller ej.

Vi för statistik över sjukfrånvaro men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om personal inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

Om smittan har ett misstänkt samband med personalens arbetsuppgifter och om det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, gör vi en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Hör av dig om du har frågor!

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt.

Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor eller andra funderingar.