Bjuvs kommuns logga

Kommunens organisation

Kommuner infördes i Sverige 1863 och det finns idag 290 stycken. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan till stor del organiseras på det sätt som passar de lokala förutsättningarna bäst.

Det har gått drygt 160 år sedan 1862 års kommunalförordningar om kommunstyrelse i stad och på landsbygden trädde i kraft. Landet delades in i cirka 2500 primärkommuner varav 88 var städer. På landsbygden utgick man från den kyrkliga sockenindelningen. Samtidigt infördes landstingen. Även om sockensjälvstyrelsen hade funnits långt tidigare så är 1863 startåret för de moderna kommunerna. I det betänkande som låg till grund för reformen nämns för första gången begreppet kommunal självstyrelse.

Kommuner är organiserade både politiskt och i förvaltningar. I den politiska organisationen ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Under respektive styrelse och nämnd finns en kommunal förvaltning med anställda som bereder ärenden och verkställer de politiska beslut som fattats. Förvaltningarna bedriver även all annan verksamhet som ligger inom styrelsen eller nämndens ansvarsområde.

Förvaltningscheferna leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att styrelsens eller nämndens beslut verkställs.

Organisation_bjuvskommun240424

Senast publicerad: