Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen ska, på uppdrag från kommunfullmäktige, hålla samman den kommunal verksamheten och bereda alla ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Detta oavsett om ärendet kommer från kommunstyrelsen själv eller från någon av nämnderna. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden finns bland annat:
Ekonomi
Personal
Näringsliv
Information
Socialt hållbar utveckling
Gemensam kommunadministration


Kommunstyrelsen har två utskott. Arbetsutskottet är även personalutskott och krisledningsnämnd. Utskottet för arbete och tillväxt hanterar bland annat vuxenstöd, vuxenutbildning och tillstånd enligt alkohollagen.

Kommunstyrelsens presidium består av:
Ordförande: Mikael Henrysson (SD), 0730 - 80 37 36
1:e vice ordförande: Claes Osslén (SD), 0738 - 01 48 03
2:e vice ordförande: Ulrika Thulin (S), 0721 - 66 97 10

Ledamöter:
Mikael Henrysson (SD)
Kalle Holm (SD)
Christel Hedlund (SD)
Kenneth Bolinder (-)
Claes Osslén (SD)
Matthias Åkesson (M)
Jörgen Johnsson (M)
Anders Månsson (S)
Christer Landin (S)
Ulrika Thulin (S)
Bo Blixt (S)
Nils Nilsson (C)
Urban Berglund (KD)

Ersättare:
Raymond Blixt (SD)
Lars Hein (SD)
Bengt Gottschalk (SD)
Vakant (SD)
Pia Trollehjelm (SD)
Zofia Svensson (M)
Patric Fors (M)
Alf Nilsson (S)
Liselott Ljung (S)
Bo Hallqvist (S)
Terhi Laine (S)
Leif Johansson (V)
Krister Bergsten (L)

Vi publicerar kontaktuppgifter till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.