Nämnder

Varje nämnd beslutar i frågor kring sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Innehåll

Bjuvs kommun har sex egna nämnder och en gemensam.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor om rör förskola, grundskola och särskola. De ansvarar också för elevhälsan och kommunens stödinsats enligt socialtjänstlagen för barn och ungdomar upp till 20 år.

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens kart- och mätverksamhet samt prövar ansökningar om bygglov, rivningslov och marklov.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden rör kultur- och fritidslivet. Hit hör biblioteken, kulturskolan, verksamheten inom simhall och friluftsbad, föreningar och gruvmuseet.

Tekniska nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar, vägar, gator, fordon, grönområden samt kost till våra boenden, förskolor och skolor.

Vård- och omsorgsnämnden är den nämnd som ansvarar för äldreomsorg och handikappomsorg.

Överförmyndarnämnden ansvarar för frågor som rör överförmynderiverksamheten som till exempel förvaltare och gode män. Bjuvs kommun ingår sedan 2019-01-01 i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med kommunerna Klippan, Perstorp och Åstorp.

Valnämnden är en lokal valmyndighet som utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.