Bjuvs kommuns logga

Nämnder

Varje nämnd beslutar i frågor kring sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Bjuvs kommun har sex egna nämnder och en gemensam

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter som rör förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och elevhälsa. Nämnden ansvarar också för vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Socialnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd till personer med funktionsvariation.

Bygg- och miljönämnden prövar bl.a. ansökningar om bygglov, rivningslov och bostadsanpassning. Nämnden ansvarar för kommunens kart- och mätverksamhet. Bygg- och miljönämnden ansvarar också för tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden rör kultur- och fritidslivet. Hit hör biblioteken, kulturskolan, verksamheten inom simhall och friluftsbad, föreningar och gruvmuseet.

Servicenämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar, vägar, gator, fordon, grönområden samt kost till våra boenden, förskolor och skolor.

Överförmyndarnämnden ansvarar för frågor som rör överförmynderiverksamheten som till exempel förvaltare och gode män. Bjuvs kommun ingår sedan 2019-01-01 i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med kommunerna Klippan, Perstorp och Åstorp.

Valnämnden är en lokal valmyndighet som utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Senast publicerad: