Bjuvs kommuns logga

Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Bjuvs kommun och har en idé om hur kommunen kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Den som är folkbokförd i Bjuvs kommun får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Förslaget väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli i kommunhuset, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Förslaget måste röra en angelägenhet som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör till exempel äldreomsorg och skola.

Ett medborgarförslag ska...

  • vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • får inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag
  • Det får inte gälla personärenden som till exempel en skolelev eller en person som bor på ett äldreboende.

Fullmäktige kan i vissa fall lämna över till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I så fall ska den som lämnat förslaget informeras om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att ha hand om ärendet.Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.


När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska den som lämnat förslaget informeras om detta.


Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Senast publicerad: