Information till politiska partier

I samband med RKR-valet (Riksdag, Kommun, Region) kommer valnämnden att ha hand om s k partivalsedlar. Detta är valsedlar som vi får från valmyndigheten, de har partibeteckning tryckt överst på valsedeln men inga namn utan resten av valsedeln är blank. Det är valsedlar för partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1% av rösterna.

Vi har också de valsedlar som är helt blanka, dvs inga partibeteckningar och inga namn.

Det kommer att finnas tre valsedelställ i röstningslokalerna (förtidsröstning) och i vallokalerna.Ställ 1:
Partivalsedlar som valnämnden ansvarar för. De placeras i bokstavsordning med A längst bak i stället.

Ställ 2:
Namnvalsedlar för samma partier som finns i ställ 1. Namnvalsedlarna ska placeras i bokstavsordning precis som partivalsedlarna i ställ 1.

Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i röstningslokalerna under förtidsröstningsperioden och i vallokalerna på valdagen.

Det är valnämndens personal i lokalen som fr o m valet 2022 ansvarar för att fylla på i valsedelställen, partierna fyller inte på i valsedelställen.

Ställ 3:
Det tredje valsedelstället är till för de partier som inte angivits av valmyndigheten men som önskar få sina valsedlar tillgängliga i röstningslokaler och vallokaler. Dessa valsedlar ska också placeras i bokstavsordning.

Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i röstningslokalerna under förtidsröstningsperioden och i vallokalerna på valdagen.

Det är valnämndens personal i lokalen som fr o m valet 2022 ansvarar för att fylla på i valsedelställen, partierna fyller inte på i valsedelställen.

Förtidsröstning
Förtidsröstningsperioden börjar 24 augusti 2022 och pågår fram t o m valdagen. Dessa röstningslokaler kommer att finnas i Bjuvs kommun:

 • Kontaktcenter kommunalhuset Bjuv
 • Biblioteket i Bjuv
 • Biblioteket i Billesholm
 • Biblioteket i Ekeby

Förtidsröstning ska kunna ske varje dag under förtidsröstningsperioden på minst en plats i kommunen.
Tiderna framgår av bilagan ”Lokaler förtidsröstning 2022 Bjuvs kommun”.

Namnvalsedlar kan lämnas i röstningslokalerna från 24 augusti när lokalen är öppen. Biblioteket i Ekeby är stängt 24 augusti men det går att lämna namnvalsedlar 25 augusti eller så kan ni den 24 augusti lämna namnvalsedlarna som ska till Ekeby bibliotek på Bjuvs bibliotek, tänk att de ska vara paketerade och tydligt uppmärkta med att de ska till Ekeby bibliotek.


Valnämnden, eller den personal som valnämnden engagerat för förtidsröstning, kommer att fylla på valsedlarna i ställ 2 och 3 men det är partierna ansvar att se till att valsedlar finns tillgängliga i respektive förtidsröstningslokal.

Institutionsröstning
Fr o m valet 2018 har det i vallagen införts ambulerande röstmottagare. Detta är röstmottagare som åker hem till personer som pga ålder eller sjukdom inte kan ta sig till ett röstningsställe, utan i stället får möjlighet att rösta i sitt hem.
Vår ambulerande röstmottagare kommer också att arbeta med det som tidigare var institutionsröstning på så sätt att respektive boende kan boka att ambulerade röstmottagare ska komma till boendet.


Valdagen 11 september 2022
Bjuvs kommun har elva valdistrikt:
Vallokalerna är öppna för röstning mellan kl 8.00 och 20.00 (nya lokaler i kursiv text).

 • Bjuv 1 församlingshemmet (Alegården)
 • Bjuv 2 Varagårdsskolans idrottshall
 • Bjuv 3 Brogårdaskolans matsal
 • Bjuv 4 Varagårdsskolans aula
 • Bjuv 5 Biblioteket Bjuv
 • Billesholm 1 Skeneholmssalen (sidan om biblioteket)
 • Billesholm 2 Församlingshemmet
 • Billesholm 3 Jens Billes skolans idrottshall
 • Ekeby 1 Ekeby skolas matsal
 • Ekeby 2 Församlingshemmet (Ekebygården)
 • Ekeby 3 Ekeby skolas idrottshall

Det finns möjlighet för röstande att under hela valdagen förtidsrösta på kommunalhuset i samband med att valnämnden har sitt kansli öppet där under. Dessa röster kommer att räknas vid onsdagsräkningen.

För dessa vallokaler gäller samma rutiner för valsedlar som i röstningslokalerna; valnämnden svarar för de partivalsedlar som vi är skyldiga att ha tillgängliga för röstande. Övriga valsedlar svarar partierna själva för att distribuera till vallokalerna, ni har möjlighet att lämna era valsedlar i respektive vallokal från kl 7.30 på valdagen.
Personerna som arbetar i vallokalerna fyller på i valställen.

Utdelning av valsedlar
Ni är välkomna att dela ut valsedlar vid vallokalerna men tänk på följande:

 • Ni måste stå utanför byggnaden, alltså inte i korridor eller annat utrymme i anslutning till vallokalen.
 • Tänk på att lämna fri väg för de personer som är på väg in och eller ut ur lokalen.
 • Håll en god ton – både till andra partiers representanter och till de personer som ska röst/har röstat. Är det någon som vill diskutera något; ta några steg åt sidan så att ni inte blockerar vägen till vallokalen.
 • Vallagen 8 kap, (Ordning m.m).

3 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

4 § (träder i kraft 2022-02-01) Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Kan röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte genomföras får den tillfälligt avbrytas.

Övrigt
Valnämnden har inget material som partierna kan hämta eller beställa från valnämnden utan allt material som partierna själva behöver rekvirerar ni själva.

Valnämnden behöver ha kontaktuppgifter till en kontaktperson i respektive parti som valnämnden kan kontakta om det tex behövs fler namnvalsedlar någonstans. Meddela kontaktuppgifterna till val@bjuv.se