Bjuvs kommuns logga

Vision Bjuv 2030

Var med och forma ett helt samhälle!

Våra verksamheter utvecklas hela tiden, samhället förändras och vi måste anpassa och forma våra verksamheter så att vi möter de nya behov som finns. Vår vision ska fungera som en ledstjärna på den resan, för vi vet att de vägval vi gör formar kommunens utveckling. Genom visionen vet vi vart vi är på väg och kan därför ta stöd och hjälp i visionen både i stora och små beslut längs resans gång. Arbetet med att förverkliga visionen pågår hela tiden, i stort och smått, och vi gör det tillsammans!

Förstora bilden

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens vision för 2030. Visionen består av ledstjärnan "var med och forma ett helt samhälle" och har fyra byggstenar:

PULS I TRYGGHETEN

Tillsammans bygger vi för människor i rörelse och skapar ett samhälle i förändring. Den livliga kulturen ger en känsla av kreativitet och folkliv. I Bjuvs kommun finns det många möjligheter till spontana aktiviteter och mötesplatser som är öppna dygnet runt. Bjuvs kommun är en självklar del i ett större sammanhang. Invånarna ser hela regionens utbud som sitt eget på samma sätt som andra ser Bjuvs som sitt. Det är enkelt för alla att på miljövänliga sätt ta sig till natur och andra upplevelser både inom och utom kommunen.
Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun. Varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet gör det lätt att flytta till, inom och tillbaka till kommunen. Centrala områden byggs tätare och högre med mellanrum där människor vill vara. I Bjuv finns puls i tryggheten.

JÄMLIKHET I OLIKHET

Vi välkomnar olikhet. Tillsammans formar vi ett spännande och mångfacetterat samhälle genom att ta tillvara på människors olikheter och styrkor. Vi skapar sammanhang för alla människor. Vi bygger broar mellan generationer och verksamheter, över geografiska och kulturella gränser. Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom aktiviteter och mötesplatser som engagerar många olika människor. Här har alla, oavsett vem du är, jämlika förutsättningar för framtiden.

NÄSTA GENERATION I FOKUS

Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts långsiktiga konsekvenser. I Bjuvs kommun drivs alla verksamheter klimatneutralt. Vi har gjort det enkelt för våra invånare att leva miljövänligt. God digital infrastruktur och väl utbyggda kommunikationer skapar möjligheter att arbeta och verka såväl hemma som borta. Vi ger förutsättningar för barn och unga att växa upp i trygghet och för människor att skapa sin egen framtid. Genom att sätta nästa generation först är Bjuvs kommun ett föredöme i hållbar utveckling.

KRAFT I NYSKAPANDE

Vi vågar vara nyskapande och endast det bästa är gott nog för människorna i Bjuvs kommun. Medarbetare i alla verksamheter uppmuntras till att reflektera, utveckla och utforska. Vi formar verksamheterna genom höga förväntningar, nyfikenhet och mod. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och nya arbetssätt.
Vi prioriterar, väljer och väljer bort. Vi formar framtiden med avstamp i Bjuvs historia av ständig förändring.
"Så har vi aldrig gjort förr!" används som beröm.

Senast publicerad: