Bjuvs kommuns logga

Stöd till föreningar från och med 1 januari 2021

Föreningar i Bjuvs kommun kan ta del av ett utbud av bidrag och tjänster som är anpassade efter de behov och förutsättningar som finns i det lokala föreningslivet. För föreningar med verksamhet för de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska, finns det goda möjligheter att utvecklas i Bjuvs kommun.

Föreningar i Bjuvs kommun kan ta del av ett utbud av bidrag och tjänster som är anpassade efter de behov och förutsättningar som finns i det lokala föreningslivet.

För föreningar med verksamhet för de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska, finns det goda möjligheter att utvecklas i Bjuvs kommun. Det finns goda anledningar för föreningslivet att utvecklas i linje med kommunens mål kring jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Det ska vara enkelt att ta till sig information som rör föreningslivet, både för en person som vill involvera sig i en förening, och för en förening som söker stöd från kommunen. För att synliggöra vilket utbud som finns för invånarna, och för att möjliggöra olika bidragsformer, har Bjuvs kommun skapat definitioner för olika föreningstyper. Din förening placerar sig själv i den föreningstyp som bäst beskriver er verksamhet. Du hittar de olika föreningstyperna och vilka bidrag och tjänster som är aktuella längre ner på den här sidan.

För att en förening ska kunna ta del av Bjuvs kommuns föreningsstöd krävs det att den uppfyller vissa krav.

Föreningen måste:

  • Vara registrerad i Bjuvs kommun
  • Ha organisationsnummer från Skatteverket
  • Bedriva större delen av sin verksamhet i Bjuvs kommun
  • Vila på demokratisk grund
  • Ha fastställd medlemsavgift för samtliga aktiva medlemmar
  • Ha ett bankkonto med plusgiro/bankgiro startat i föreningens namn (bankkonto krävs endast om föreningen ska söka bidrag).

För att se vilka bidrag och tjänster som finns för din förening börjar du med att klicka på den föreningstyp som din förening tillhör.

Förening som bedriver idrotts-, frilufts-, eller scoutverksamhet och där minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller där minst 50 medlemmar är i åldern 4-20 år. För att den här föreningstypen ska kunna söka bidrag krävs det att föreningen är representerad på minst två av fyra utbildningar som kommunen anordnar under ett år.

Läs mer och ansök här.

Förening med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre. Verksamheten riktas till och anpassas efter barn och unga 4-20 år. För att ungdomsföreningar ska kunna söka bidrag krävs det att föreningen är representerad på minst två av fyra utbildningar som kommunen anordnar under ett år.

Läs mer och ansök här.

Förening som bedriver verksamhet riktad till pensionärer.

Läs mer och ansök här.

Förening som bedriver verksamhet riktad till personer med fysiska och mentala funktionsvariationer.

Läs mer och ansök här.

Förening som organiserar sig kring folklig eller estetisk kultur. Med folklig kultur menas till exempel hembygdsföreningar och andra föreningar som vill uppmärksamma ett visst lands eller regions kultur och traditioner. Med estetisk kultur menas till exempel teater, dans, konst, eller utövande av liknande konstnärligt uttryck.

För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.

Läs mer och ansök här.

Förening som organiserar sig kring sociala frågor, gemensamma intresseområden eller andra aktiviteter där det sociala står i fokus.

För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.

Läs mer och ansök här.

Förening som bedriver idrotts- eller friluftsverksamhet riktad till personer över 20 år.

Läs mer och ansök här.

Förening som driver musikkår, med eller utan drill.

Läs mer och ansök här.

Förening som i huvudsak bedriver religiös eller politisk verksamhet eller verksamhet kopplat till ett politiskt parti.

Läs mer och ansök här.

Förening som i samarbete med pedagoger bedriver idrottsverksamhet i anslutning till skoldagen.

Läs mer och ansök här.

Alla föreningstyper som är i sitt första år av verksamhet har möjlighet att få hjälp med delar av uppstarten.

Läs mer och ansök här.

Förening som är ansluten till Riksteaterföreningen.

Riksteaterförening har rätt att ansöka om årligt verksamhetsbidrag. Ansökan av bidraget görs genom dialogmöte med kultur- och fritidsförvaltningen senast den 30 november för verksamhetsbidrag följande år. Bidrag som betalas ut 2024 beslutas alltså under 2023 och så vidare. På dialogmötet ska föreningen presentera en plan för hur de avser bedriva sin verksamhet kommande år avseende typ av föreställningar samt antal föreställningar. På dialogmötet ska också framgå vilken form av stöd, ekonomiskt och annat, som föreningen kan förvänta sig av kultur- och fritidsförvaltningen. Dialogmötet resulterar i ett avtal mellan föreningen och förvaltningen. Om inget annat avtalas ska uppföljning av avtalet ske i samband med följande års dialogmöte. Dialogmötet initieras av föreningen genom kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen i rimlig tid innan den 30 november.

Verksamhetsbidraget motsvarar det arrangörsstöd som föreningen kan motta per föreställning från Riksteatern och kan uppgå till max 50 000 kr per år

Senast publicerad: