Medarbetarna trivs i Bjuvs kommun

Hela 92 procent av de kommunanställda i Bjuvs kommun upplever sitt arbete som meningsfullt. Det visar den årliga medarbetarundersökningen där kommunens samtliga tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare och chefer får möjlighet att tycka till om sin arbetsmiljö.

Lärare och elev sitter tillsammans i klassrum

Trots att Covid-19 satt stor prägel på vår arbetsmiljö under föregående år så visar medarbetarundersökningen att kommunanställda i Bjuvs kommun trivs på jobbet, 92 procent tycker att arbetet känns meningsfullt. Även området Känsla av sammanhang (KASAM) för kommunens medarbetare ligger högt i årets undersökning, 84 av 100.

- Trots rådande pandemi så är det glädjande att området känsla av sammanhang (KASAM) bland kommunens medarbetare ligger högst i hela undersökningen. I dessa prövande tider är det positivt att våra medarbetare upplever att deras uppdrag känns hanterbart, begripligt och att man har den kompetens man behöver för att klara sitt uppdrag, säger Christer Pålsson, kommundirektör i Bjuvs kommun.

Kommunens övergripande HME (hållbart medarbetarengagemang) fortsätter att ligga högt, 83 av 100, och har till och med ökat jämfört med föregående år. Detta är klart högre än snittet bland Sveriges kommuner, som ligger på 79. HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delarna motivation, ledarskap och styrning.

Antalet medarbetare som anser att de har en god organisatorisk och social arbetsmiljö har ökat från 59 procent till 65 procent, och uppfattningen att man har en god fysisk arbetsmiljö ligger på samma nivå som föregående år, 61 procent.

- Det är viktigt att aktivt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela kommunen. Den pågående pandemin påverkar i hög grad både vår psykiska arbetsmiljö, i form av exempelvis ökad oro för smitta och stress, och vår fysiska arbetsmiljö, i form av mer hemarbete med bristande ergonomiska förutsättningar. Kommunens verksamheter arbetar regelbundet med att analysera, förebygga och åtgärda risker kopplat till Covid-19, säger Christer Pålsson.

Senast publicerad: