Bjuvs kommuns logga

  Vanliga frågor och svar

  Här publicerar vi frågor och svar om bolagiseringen av vård- och omsorgsverksamheten. Frågor och svar uppdateras löpande.

  Varför togs beslut om bolagisering?

  Kommunfullmäktige gav tidigare i år ett uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom Bjuvs kommuns verksamheter. Flera olika förslag presenterades och ett av förslagen handlade om att pröva möjligheten att bolagisera delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Förslaget innebär en kostnadsförstärkning, det vill säga att över tid kommer kommunen att få ökade resurser. Alternativet till detta är att genomföra besparingar.

  Bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet, exempelvis en förvaltning till aktiebolag där kommunen står som aktieägare. Att bolagisera verksamheter är inget ovanligt för kommunerna i dagens samhälle. För viss kommunal verksamhet, som till karaktären är utförarverksamhet, kan det vara mer effektivt att driva verksamheten i kommunal bolagsform än som egen regi i förvaltningsform. I Sverige finns det idag drygt 1 800 kommunala bolag. Antalet ökar hela tiden.

  Nej. Bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet, exempelvis en förvaltning till aktiebolag där kommunen står som aktieägare. Att bolagisera verksamheter är inget ovanligt för kommunerna i dagens samhälle. För viss kommunal verksamhet, som till karaktären är utförarverksamhet, kan det vara mer effektivt att driva verksamheten i kommunal bolagsform än som egen regi i förvaltningsform. Privatisering handlar om att lägga ut kommunala verksamheter på privata bolag. Det är inte aktuellt i detta förslag.

  Nej delar av verksamheten ska bolagiseras. Myndighetsutövningen och kosten ska ligga kvar inom kommunal verksamhet. Samtliga verksamheter går över till bolaget samtidigt oberoende av tillstånden från IVO vilket kan ta olika lång tid för verksamheterna att få. Detta påverkar inte den enskilda verksamheten utan är endast en administrativ åtgärd.

  Verksamheterna inom tillståndspliktiga områden, som det kommunala bolaget kommer att bedriva, måste godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bolaget ska kunna stå som ansvarig för att bedriva omsorgsverksamhet. Det innebär en viss meradministration för att kunna lämna underlag för ansökan men det innebär också en kvalitetssäkring för vård- och omsorgsverksamheten. Det är samma regelverk som gäller för den kommunala verksamheten, men som kommun behöver man inte ansöka om tillstånd. IVO gör både anmälda och oanmälda besök i verksamheterna för att kontrollera den bedrivna verksamheten. Genom att vi ansöker om tillstånd får vi ett kvitto på att vår verksamhet uppfyller kraven. Vi får också en möjlighet att rätta till det som inte lever upp till kraven.

  Det är kommunen som erhåller momsersättning, vilket innebär att det är kommunen som beslutar hur momsersättningen kommer att fördelas. Delar av denna kommer att tillfalla vård- och omsorgsnämnden för att nödvändiga satsningar kan utföras i syfte att bibehålla och utveckla kvaliteten.

  För att effektivisera processen och arbetet med verksamhetsövergång har en projektledare och en processledare anställts under projekttiden.

  Ett möjligt svar till detta kan vara att man inte har sett behovet av det. Det är även relativt nytt att just vård- och omsorgsförvaltningar bedrivs i bolagsform.

   Hur kommer bolaget att fungera?

  Tanken är att kommunen, genom vård- och omsorgsnämnden, blir beställare och köper den verksamhet som idag utförs i egen regi från det nybildade bolaget. Det huvudsakliga ändamålet med bolagets verksamhet blir att erbjuda vård och omsorg inom Bjuvs kommun. Det blir därför vård- och omsorgsnämnden som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen till bolaget. Istället för en nämnd kommer bolaget att ha en styrelse.

  Eftersom bolaget är helägt av kommunen är det kommunfullmäktige som ska utse samtliga styrelseledamöter enligt 10 kap 2 § KL, kommunallagen. Vem som kommer sitta i bolagsstyrelsen har inte beslutats än, fram till beslutet finns en tillfällig styrelse, interimsstyrelse. I interimsstyrelsen sitter kommundirektören Christer Pålsson, ekonomichef Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir ordförande i bolaget.

  Bolaget ersätts för sina tjänster från vård- och omsorgsförvaltningen, precis som idag är det kommunfullmäktige som beslutar budget.

  Precis som övriga aktiebolag så kan bolaget gå i konkurs, det regleras i aktiebolagslagen. I praktiken, då kommunen är 100 procent ägare till bolaget och har ansvar för bolagets verksamhet, kommer det inte att ske. Bolaget kommer ersättas genom ett avtal med vård- och omsorgsnämnden som blir beställare av bolagets tjänster.

  När bolaget är bildat kan vi formellt sett ansöka om tillstånd från IVO, (Inspektionen för Vård och Omsorg). Vi behöver dock ha klart med alla underlag och dokumentation, ett stort arbete som redan påbörjats. Handläggningstiden hos IVO är cirka åtta till nio månader. Vi har som mål att skicka in ansökningar i början på sommaren vilket skulle betyda att verksamhetsövergången sker i början på 2021.

  Ifall vi inte blir godkända på en eller flera tillståndssökningar kan det innebära att IVO eftersöker en komplettering, exempelvis att IVO vill ha mer underlag för hur lokalerna i verksamheterna ska användas. Skulle det bli så att vi inte blir godkända alls kommer vi att fortsätta med arbetet att säkra den kvalité vi strävar efter, åtgärda det som vi inte godkänts i och ansöka om ett nytt tillstånd.

  Verksamheten ligger idag organiserade under äldreomsorgen, vi behöver ej söka tillstånd från IVO för dessa verksamheter, men vi ser inga hinder att den ligger kvar under äldreomsorgen efter bolagiseringen.

  Ett nytt kommunalt bolag kräver också en viss administration. För att minimera administrativa kostnader är det viktigt att bolaget och kommunen samarbetar inom många områden. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel och datanät, revisionstjänster, kommunikation, med flera.

  Detta påverkas inte av bolagiseringen.

   Hur påverkas min anställning och arbetsplats?

  En verksamhetsövergång innebär att samtlig personal erbjuds och får ta ställning till anställning i bolaget. Utgångsläget är att all personal som idag finns i verksamheterna kommer att behövas även i bolaget.

  Ja, man har rätt att tacka nej. Detta kan dock leda till uppsägning på grund av arbetsbrist då inga liknande tjänster finns kvar i kommunen.

  De tjänster som finns i verksamheten idag och berörs av bolagiseringen, går över till det nya bolaget. Semester och pensionsförmåner förs också över. Anställningsavtalet kommer att skrivas om till det nya bolaget men det är enbart en administrativ åtgärd som inte påverkar eller förändrar något.

  Eftersom anställningsavtalen är likalydande blir det samma förutsättningar för löneutveckling som idag.

  Nej, inte utifrån bolagiseringen.

  Nej, det är samma krav på personal och chefer i bolaget.

  Ja, bolaget tar över alla rättigheter och skyldigheter mot de anställda vilket även innefattar företrädesrätten.

  Vi kommer att ha samma anställningsvillkor i bolaget, vilket innebär att samma friskvårdsbidrag gäller.

  Nej, vi arbetar eftersamma lagstiftning och har fortsatt samma skyldigheter enligt SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Kommunvapnet kommer fortfarande att finnas kvar och istället kommer bolaget att få en egen symbol. Därför kommer det att se lite annorlunda ut. Hur det ska se ut är inte bestämt än Arbetskläder och namnskyltar kommer att bytas ut i samband med att de är slitna och behöver bytas ut. På så sätt hushåller vi med våra resurser.

  Utgångsläget är att det ska fortsätta som det gör idag. För de kommunövergripande tjänster som bolaget använder sig av kommer bolaget att betala en serviceavgift.

  Även här är utgångsläget att bolaget köper dessa tjänster av kommunen och betalar en serviceavgift.

  Har du en fråga som du inte hittar svar på?

  Ställ din fråga till oss via formuläret nedan, så kompletterar vi våra frågor och svar på sidan efter hand. Om du istället vill ha ett personligt svar på din fråga, ange din e-postadress så återkommer vi till dig så snart vi kan.  Senast publicerad: 08 juli 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här