Regler och avgifter

Här hittar du information om avgiften för en förskoleplats, kö och placering i förskola

» Du gör din anmälan till förskoleplats i vår e-tjänst

Ditt barn har rätt till förskoleplats från och med den dagen ditt barn fyller 1 år och fram till dess att barnet börjar i förskoleklass.

Ditt barn kan få en plats i förskola om du

  • arbetar eller studerar
  • är föräldrarledig
  • är arbetsökande

Ditt barn får plats i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas arbete och studier.
Om du är arbetssökande eller är föräldraledig får barnet gå 15 timmar per vecka i förskolan.

När du har anmält önskemål om plats i förskola ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Oavsett när du gör din anmälan om förskoleplats får barnet ett ködatum 4 månader innan önskad förskolestart.

Ditt barn kan även ha rätt till förskola utifrån eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Ditt barn kan gå i förskolan från det att barnet har fyllt 1 år till och med juli det år ditt barn börjar förskoleklass.

För barn som har förskoleplats på grund av vårdnadshavarens arbete eller studier utgörs vistelsetiden av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbetsplats-/studieplats.

För barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga, erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka och tiderna förläggas på två sätt, tre timmar per dag fem dagar i veckan eller fem timmar per dag tre dagar i veckan.
Förläggningen av tiderna sker i samråd med förskolerektor och personal på förskolan och anpassas till verksamhetens förutsättningar.

För barn som erbjuds plats med stöd av 8 kap. 5 och 7 §§ skollagen, bestäms vistelsetiden utifrån barnets behov, inom verksamhetens öppettider


Semester, ledighet

Om någon av vårdnadshavarna har semester/skollov ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut

2. Syskonförtur

3. Önskad förskola

Syskonförtur

innebär att ett syskon har förtur till en ledig plats om din anmälan är gjord minst 4 månader före önskat startdatum.Ditt barns syskon måste ha en plats på den aktuella förskolan för att förtur ska gälla. Syskonförturen omfattar syskon oberoende av folkbokföringsadress samt även barn boende på samma folkbokföringsadress som inte är syskon.

Om det finns fler syskon i kön än lediga platser där du önskat plats fördelas platserna efter ködatum och i sista hand ålder.

En förskolerektor kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur.

Önskad förskola

Om det inte finns någon ledig plats på någon av de alternativ du önskat blir du erbjuden en plats så nära ditt barns hem som det är möjligt, placering sker centralt.

För placering efter ködatum gäller att det barn som har äldst ködatum blir erbjuden en plats först. Om två barn har samma ködatum, blir det äldsta barnet erbjuden en plats först. Placeringen utgår från önskad månad.

När ditt barn erbjuds en förskoleplats får du information via sms/e-post/brev, och med en svarstid på tio dagar.

Samtliga vårdnadshavare behöver tacka ja eller nej till erbjudandet om förskoleplatsen.

Du kan göra det digitalt eller på blankett, du behöver ha mobilt bank-id för att logga in i
vår e-tjänst.

»Tacka ja eller nej till erbjuden plats direkt i vår e-tjänst

När du tackat ja till en plats

får du ett placeringsbeslut via sms/e-post/brev. Ditt barn börjar på förskolan senast 2 veckor efter det startdatum du accepterat. Om inskolning inte påbörjats inom två veckor efter utsatt startdatum kan kommunen avsluta platsen.

Förskolan ditt barn har fått en plats på kommer att kontakta dig strax innan ditt barn skall börja på förskolan. Har du frågor kring ditt barns förskolestart hör du av du till aktuell förskola.

Innan ditt barn börjar i förskolan

ska du som vårdnadshavare lämna in aktuella uppgifter om barnets schema samt aktuella inkomstuppgifter

En plats i förskola löper över hela året och man betalar för platsen även under lov, semestrar och annan ledighet och man betalar från det startdatum du har accepterat.

» Lämna aktuella inkomstuppgifter via vår e-tjänst eller på blankett

Lämnas inga inkomstuppgifter, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter debiteras maxtaxa och en eventuell rättelse sker på nästkommande faktura.


Tackar du nej till erbjudandet om förskoleplats

du fått så har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader enligt 8 kap. 14 § skollagen. Därav måste du skicka in en ny ansökan om plats och får därmed en ny köplats.

Ändrad inkomst

Vid förändrad familjesituation tex om ni sepererar eller flyttar ihop med någon, föräldrarledig eller blir arbetsökande så är viktig att anmäla förändringar i inkomsten

Det är den sammanlagda inkomsten för det hushåll som barnet är folkbokfört på som ligger till grund för avgiftens storlek.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten.

» Lämna aktuella inkomstuppgifter via vår e-tjänst eller på blankett

Om du vill avsluta ditt barns plats i förskola, tex om ni skall flytta ifrån kommunen eller inför skolstart i förskoleklass måste du göra detta skriftligt på blankett eller genom att signera digitalt via vår e-tjänst, samtliga vårdnadshavare skall signera uppsägningen.

Uppsägningstiden är en månad från det datum uppsägningen inkommer till barn- och utbildningsförvaltningen och avgiften betalas under hela uppsägningstiden.

Vid byte mellan förskolor inom kommunen gäller den nya överenskommelsen som uppsägning av tidigare plats.

» Säga upp plats på förskola via vår e-tjänst eller via blankett

Allmän förskola kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan, du kan ansöka om allmän förskola tidigast från 1 september ditt barn fyller 3 år.

Det är förskolan som bestämmer schemat för barnet och allmän förskola följer skolans läsårsindelning. Det innebär att barnet är ledigt alla skollov och studiedagar.

Om du redan har en förskoleplats kan det finnas möjlighet att ändra till allmän förskola.

Gör en ansökan minst en månad innan du önskar byta till allmän förskola. När du startar din placering om allmän förskola, avslutas din akutella placering. För att återgå till vanlig plats gör du en ny ansökan till förskoleplats. Läs mer nedan om att avsluta allmän förskola.

Vid en ändring till allmän förskola är startdatum första dagen i nästkommande månad. 

Du kan inte ansöka om allmän förskola inför sommaren, allmän förskola följer skolans läsår.

» Ansöka om allmän förskola

Återgå till vanlig plats i förskola, avsluta allmän förskola

Om ditt barn har allmän förskola och du vill återgå till en vanlig plats i förskolan, ska du göra en ny förskoleansökan minst 4 månader före önskat startdatum samt skicka en uppsägning av allmän förskoleplats. Vi avslutar platsen allmän förskola när du har fått en vanlig förskoleplats.

» Uppsägning allmän förskola

Byta förskola

Om du önskar byta förskola måste du ansöka om detta. Du ansöker på samma sätt som när du ansökte om din första förskoleplats.

»Ansök om överflyttning/förskoleplats

Platserna fördelas efter anmälningsdatum i överflyttningskön, om flera barn har samma anmälningsdatum går äldre barnet före det yngre.

Vid byte av förskola gäller inte platsgaranti och barn utan förskoleplats har förtur framför byte för de som redan har en förskoleplats.

Byte av förskola sker i mån av plats och prioriteras inför placering i augusti och september. Det kan ske även under andra delar av året om det finns lediga platser på den förskola du önskar byta till


Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt, dvs bruttoinkomsten samt på hur många barn som är inskriva i förskole- och fritidsverksamhet i kommunen.

Avgiften är oberoende av barnets tid på förskola eller fritidshem.

Om hushållets bruttoinkomst överstiger 49 280 kr/mån (år 2020) betalar du maxtaxa.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta barn 2 osv, vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Avgifter för barn i förskola
Barn 1

3% av inkomsten dock högst

1478 kr/månad

Barn 2

2 % av inkomsten dock högst

986 kr/månad

Barn 3

1% av inkomsten dock högst

493 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift


Avgifter för barn i fritidshem


Barn 1

3% av inkomsten dock högst

986 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten dock högst

493 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten dock högst

493 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift


Du betalar avgift i tolv månader/år, det innebär att man betalar för platsen även under inskolningsperiod, semester och annan ledighet och från första startdatum du har fått plats ifrån.

För 3, 4 och 5 åringar som går i allmän förskola är verksamheten avgiftsfri.

Lämna inkomstuppgifter, betala rätt avgift

När du har fått en plats i förskola eller fritidshem skall du lämna aktuell inkomst så att du betalar rätt avgift på din faktura.

»Lämna inkomstuppgifter via vår e-tjänst eller på blankett

Lämnar du ingen inkomst debiteras du högsta avgift från först startdatum och eventuella ändringar på fakturan sker på nästkommande månad. Vänligen kontakta oss om du har frågor kring din faktura

Om akutell och /eller på begäran inkomstuppgift saknas debiteras högsta avgift

Kommunen kan komma att i efterhand kontrollera lämnade inkomstuppgifter med skattemyndigheten.

Förskola eller fritids i annan kommun

Har du ett barn med en förskoleplats eller fritidsplats i annan kommun och barnet är folkbokfört i Bjuvs kommun betalar du avgift för platsen till Bjuvs kommun.

Öppettiderna för förskolorna i Bjuvs kommun är 06.00-18.00

Du lämnar schema för ditt barn i vår lärplattform Infomentor.

»Länk till InfoMentor för att lämna schema

Kontakta ditt barns förskola om du har frågor kring Infomentor

 

Bjuvs kommun

Kontaktcenter

042-458 50 00

info@bjuv.se