Parker och strövområden

Tekniska förvaltningen ansvarar för skötseln av kommunens parker och grönytor. I Bjuvs Kommun finns två natursköna strövområden med stigar och grillplatser, vid Mölledammarna i Boserup eller längs Vegeå i Bjuv.

Promenad vid mölledammarna

Mölledammarnas strövområden

Mölledammarna anlades på 1700-talet och ligger i ett vackert lövskogsområde. Där finns det ett väl utvecklat nät av stigar med vindskydd och grillplatser. Dammarna är ett utflyktmål året runt, inte minst när isarna bär för skriskoåkning. Observera att det inte är tillåtet att fiska i dammarna.

Vegeåns strövområden

Vege å rinner längs Söderåsens västra fot och har stor betydelse för fiske och fågelliv, Öring har planterats in på flera platser och utmed ån häckar forsärla, kungsfiskare och strömstare.

Beslut om skötselplan

Kommunsstyrelsen har genom beslut den 19 november 2016, § 148, antagit en ny skötselplan som omfattar kommunägda grönytor.

Här hittar du riktlinjer för park -och grönyteskötsel.PDF

Bilaga 1 till park- och grönyteskötselPDF

Trädfällning

Ibland kan träd och annan vegetation växt upp alltför tätt. De konkurrerar därför med varandra om luft och ljus.

Har du önskemål om att ta ned ett träd, buske eller annan vegetation på kommunens mark, görs en bedömning i varje enskilt fall. Vi tittar på vad som ska fällas på platsen och på vad en fällning skulle förändra.

Ansökan ska inkommit till oss senast den 1 september för att vi ska kunna behandla/åtgärda under påföljande vinterhalvår. Beslut om åtgärder meddelas först efter avslutad besiktning/åtgärd i perioden januari-mars

Ansökan via e-tjänst eller blankett