Bjuvs kommuns logga

Pensionärsförening

Förening som bedriver verksamhet riktad till pensionärer.

Medlemsbidrag för pensionärsförening
Din förening kan ansöka om ett bidrag som grundar sig på antalet aktiva medlemmar som betalat medlemsavgift under föreningens föregående år.

Bidraget är 15 kronor per medlem och söks senast 30 april för föregående år.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Lokalbidrag
Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se Investeringsbidrag.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Investeringsbidrag
Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”.

Läs mer om hur du ansöker här.

Uppdragsbidrag
Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen.

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen.

Har din förening en bra idé om ett uppdrag ni kan utföra? Ta kontakt med Martin Sjöstrand.

Utvecklingsbidrag
En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”, och utvecklingen ska ske i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast ett år efter att bidraget har beviljats.

Läs mer om hur du ansöker här.

Marknadsföring
Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.

Allmänt föreningsstöd
Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Senast publicerad: