Bjuvs kommuns logga

Elda trädgårdsavfall och ris

I Bjuvs kommun finns det lokala föreskrifter som reglerar eldning av torrt trädgårdsavfall. För att anordna offentliga tillställningar med eldning, exempelvis majbrasor och påskeldar, behöver du ansöka om dispens från kommunen.

Trädgårdsavfall ska sorteras ut från annat avfall. Det kan antingen komposteras på den egna tomten eller lämnas till en återvinningscentral.

Kompostering
Du kan kompostera ditt trädgårdsavfall i exempelvis en låda med trä- eller metallväggar. Om du finfördelar trädgårdsavfallet med en kompostkvarn, och rör om då och då, går komposteringsprocessen snabbare. Vattna också om komposten verkar torr.

Invasiva växter
Observera att speciella regler gäller för omhändertagande av invasiva växter. Bland annat ska växtavfall eller jord som kan innehålla delar från invasiva växter aldrig läggas i komposten eller i naturen. Vid transport ska delarna förvaras i förslutna säckar eller kärl.

Återvinningscentraler
Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentral, där avfallet sedan antingen flisas och blir bränsle eller komposteras och blir jordförbättringsmedel.

Du får enast elda torrt trädgårdsavfall så som grenar, kvistar och ris, förutsatt att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. Eldning av trädgårdsavfall inom område med detaljplan är endast tillåten under månaderna mars och oktober.

Dessutom gäller följande:

 • Inom detaljplanelagt område måste avståndet till närmaste bostadshus eller annan byggnad där människor ofta befinner sig, till exempel förskola eller äldreboende, vara minst 200 meter.

 • Utanför detaljplanelagt område får du elda trädgårdsavfall under mars och oktober oavsett avstånd till närmaste hus, så länge det inte stör omgivningen. Övrig tid ska avståndet till närmaste bostadshus, eller annan byggnad där människor ofta befinner sig, till exempel förskola eller äldreboende, vara minst 200 meter.

 • Grenar grövre än fyra centimeter i diameter får inte eldas utomhus. Det beror på att det inte räknas som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall, och sådant ska lämnas som träavfall på återvinningscentral.

Från och med 1 januari 2024 kom en ny EU-regel om eldning av trädgårdsavfall. Bjuvs kommun har i dagsläget gjort tolkningen att det utifrån Bjuvs kommuns lokala föreskrifter om eldning av trädgårdsavfall inte ändrar förutsättningarna för privatpersoner att elda mindre mängder trädgårdsavfall. Det måste ske på egen tomt och under förutsättning att det inte stör omgivningen eller påverkar miljön negativt. Trädgårdsavfall ska dock i första hand komposteras på fastigheten eller lämnas till kommunens återvinningscentraler.

Ibland kan risken för brand vid eldning utomhus vara så stor att det blir allmänt förbud mot att elda. Kontrollera därför alltid att det inte råder allmänt eldningsförbud, innan du eldar ute.

Aktuella brandriskkartor och brandriskprognoser hittar du på:

Brandriskprognos - SMHI:S webbplats

Brandrisk ute - MSB:s webbplats

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel avfall från hushållet, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

 • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
 • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens återvninngscentraler.
 • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
 • Är du osäker, ring till räddningstjänsten och rådfråga dem.

  Källa: Brandskyddsföreningen

Senast publicerad: