Bjuvs kommuns logga

Anvisningar för tobaksansökan

Här kan du läsa om hur en ansökan går till och vad som krävs för att handläggningen ska påbörjas.

Den som vill sälja tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsumenter. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tillsvidare eller för en begränsad tidsperiod.

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls.

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning.

Om någon av de personer som har betydande inflytande över sökandebolaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med t.ex. deklaration, lönespecifikation eller liknande.

För att din ansökan ska prövas och beslut fattas måste ansökningsavgiften betalas. Avgiften för tobakstillstånd är 12 330 kronor.

Verksamheter med tillstånd betalar sedan varje år en tillsynsavgift. Tillsynsavgifterna debiteras per timme nedlagd tid, timavgiften för 2024 är 1 233 kronor.

1. Ansökan görs genom att fylla i blanketten och bifoga handlingar enligt nedan:

Blankett: Ansökan försäljningstillstånd tobak Pdf, 960.1 kB.

Ansökan ska skrivas under av firmatecknare.

2. Betala in ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften sätts in på Bjuvs kommuns bankgirokonto 415-8549. Ange referensen: Tobakstillstånd

3. Sänd din ansökan till Bjuvs kommun

Nedan finner du en lista på de handlingar som ska bifogas i ansökan.

1. Registreringsbevis från Bolagsverket

Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader.

Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.

2. Eventuell fullmakt

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.

3. Ägarförhållanden m.m.

I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

Aktiebolag:

Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.

Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas.

Handelsbolag och kommanditbolag:

Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.

Övriga bolagsengagemang

Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang.

Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär ifall ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag. Aktieinnehav i andra bolag redovisas i bilaga till ansökan.

4. Köpeavtal/arrendeavtal

Köpeavtal/arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.

5. Redogörelse för kostnader och finansiering

Använd bilagan nedan till ansökan för att redogöra för finansieringen.

Bilaga till ansökan om försäljningstillstånd Word, 37.5 kB.

Redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. På blanketten ska du redogöra för kostnader och finansiering i verksamheten från de senaste tre åren. Det kan till exempel röra sig om kostnader och finansiering vid köpet, uppstarten eller senare investeringar i verksamheten. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer.

För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag m.m.

Är det fråga om privata lån ska det framgå varifrån långivaren erhållit de medel som lånats ut, t.ex. om pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.

De medel som används till köpeskillingen ska vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Kommunen vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen.

Exempel på hur redovisning av finansiering går till

6. Hyreskontrakt

Om sökanden inte äger samtliga lokaler som används i verksamheten ska hyreskontrakt för dessa lämnas in tillsammans med ansökan. Hyreskontraktet ska vara undertecknat av samtliga parter (hyresvärd, hyresgäst, eventuellt övertagande hyresgäst).

Tänk på att när sökanden är ett bolag ska bolaget vara angiven som hyresgäst på avtalet.

7. Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram ska bifogas ansökan. Programmet utgör en viktig del av er ansökan – var noggrann när du fyller i dokumentet. Ladda ned mall för egenkontrollprogram Pdf, 243.8 kB.

Kommunen sänder ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss även till Tullverket.

Kommunen skickar en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretag.

När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommandit-bolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.

Ni ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er ansökan, exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.

Om utredningen visar att ni uppfyller kraven kommer tillstånd att beviljas av Bygg- och miljöförvaltningen.

Om Bygg- och miljöförvaltningen efter handläggning bedömer att ni inte uppfyller kraven för att beviljas tillstånd skrivs en utredning som ni får lämna synpunkter på. Beslut i ärendet fattas därefter av miljönämnden, som sammanträder en gång i månaden.

Från den tidpunkt då ansökan är komplett, det vill säga då alla handlingar har lämnats in och ansökningsavgiften är betald, fattas beslut normalt inom fyra månader.

  • Handling som styrker behörighet att teckna firma

  • Uppgift om ägarförhållanden

  • Köpeavtal

  • Handlingar som styrker finansiering

  • Egenkontrollprogram

  • Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket

  • Hyreskontrakt

  • Kvitto på betald ansökningsavgift

Bygg- och miljöförvaltningen

Boka telefonmöte med handläggare: till bokningen

E-post miljo@bjuv.se

Besöksadress

Bjuvs kommun
Mejerigatan 3
267 34 Bjuv

Senast publicerad: