Bjuvs kommuns logga

Försäljningstillstånd för tobak

För att få sälja tobaksvaror krävs det att du har ett tillstånd. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Bjuvs kommun. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva.

Du måste ansöka om tillstånd både för tillfällig tobaksförsäljning och försäljning som ska gälla tillsvidare. Detta gäller både för dig som vill sälja tobak till konsumenter (detaljhandel) och för dig som vill sälja tobak till andra företag (partihandel). Med tobak menas alla produkter som innehåller tobak, exempelvis cigaretter, cigariller, cigarrer, piptobak, snus och tuggtobak. Ansökan görs via kommunens balnkett. Du ska även ansöka om tillstånd för att sälja tobak över internet och då görs i sådana fall ansökan till kommunen där företaget har sitt säte.

Så här gör du för att ansöka om tobaksförsäljning

Du måste lämna in alla handlingar som behövs innan handläggningen av ditt ärende påbörjas. Lämna gärna in handlingarna i något av följande filformat: PDF, Word eller Excel.

Har du frågor om din ansökan kan du kontakta en av våra handläggare.

Den nya tobakslagen ställer höga krav på dig som söker tillstånd för tobaksförsäljning. Det krävs att sökanden är ekonomiskt och personligt lämplig. Det innebär att företaget och du som har betydande inflytande i verksamheten bland annat måste ha en ordnad ekonomi och inte vara dömd eller misstänkt för brott. Kommunen tittar också på hur du skött eventuell tidigare tobaksförsäljning. Kommunen hämtar in uppgifter från en kreditupplysningstjänst samt via yttranden från bland annat Polismyndigheten och Skatteverket. Myndigheterna får möjlighet att yttra sig över sökandens allmänna lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror.

Du som söker tillstånd ska visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande kan exempelvis vara en ekonomisk intressent, aktieägare, långivare eller en styrelseledamot.

Ett egenkontrollprogram är ett dokument där du fyller i vilka rutiner butiksverksamheten har vid försäljning av tobaksvaror. Det ska exempelvis innehålla rutiner kring hur du kontrollerar att någon som vill köpa tobak fyllt 18 år, att cigarettförpackningarna har säkerhets- och identitetsmärkningar, att alla varningstexter finns och att din personal är utbildad om rutinerna i egenkontrollprogrammet.

Ladda ned mall för egenkontrollprogram Pdf, 243.8 kB.

Egenkontrollprogrammet ska fungera som ett verktyg och stöd i butiksverksamheten för att du och dina anställda ska kunna kontrollera vilka rutiner som finns i butiken vid försäljning av tobaksvaror och att rutinerna uppfyller de krav som uppställts i lag. Det är alltså viktigt att ni har egenkontrollprogrammet på plats i butiken och att ni kan visa upp det för tillståndsenheten när de genomför tillsynsbesök. Egenkontrollprogrammet ska fungera som ett levande dokument och ska uppdateras och ändras vid behov. Vid ändringar av egenkontrollprogrammet ska ni snarast möjligt anmäla detta till kommunen.

Senast publicerad: