Bjuvs kommuns logga

Starta/driva skola, förskola & fritids - Anmälan, ändringsanmälan och anmälan om avveckling

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för undervisningsverksamheter som till exempel: förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Anmälan ska vara hos bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet.

Blankett:
Anmäla lokaler för förskola, skola och fritidshem

Till anmälan ska du bifoga de här uppgifterna:

  • en planritning där alla fasta installationer till exempel toalett, omklädningsrum, rumsindelning, arbetsplatser, förråd är inritade
  • beskrivning av ventilationen
  • protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • protokoll från luftflödesmätning
  • uppgifter, för varje rum, om antalet personer som ventilationen är dimensionerad för
  • uppgifter om radonmätning

Även väsentliga förändringar i befintliga verksamheter ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen. Detta gäller större ändringar där bygg- och miljöförvaltningen behöver göra en granskning av ändringen och bedöma så att det inte finns någon risk för människors hälsa eller miljö. Väsentliga förändringar är exempelvis:

• Utökning av lokal
• Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler
• Ändring av utemiljön som innebär ingrepp i mark
• Utökning av utegård (ny mark som tas i anspråk).

För att anmäla en väsentlig ändring av verksamheten kan du utgå ifrån ordinarie anmälningsblankett och fylla i det som är aktuellt för ändringen. Om du är osäker på om ändringen är så väsentlig att det krävs en anmälan kan du höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Mindre ändringar i verksamheten är inte anmälningspliktiga men det är bra att meddela bygg- och miljöförvaltningen om ändringen så att vi har kännedom om det.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

Din anmälan registreras i vårt ärendehanteringssystem och blir därmed en offentlig handling. Vi granskar din anmälan och eventuellt behöver vi mer information från dig. Vi bokar en tid för ett inspektionsbesök. Du kommer att få ett beslut om vilken klass vi har bedömt att din verksamhet tillhör. Det beslutet innehåller även uppgifter om vilken avgift du ska betala för vår tillsyn.

Du får betala en avgift för vår tillsyn

Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Efter att vi gjort en klassning av din verksamhet kommer du att få betala en årlig tillsynsavgift. Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun.

Kom ihåg att meddela oss när du lägger ner din verksamhet. Du behöver även meddela oss om du flyttar din verksamhet eller om någon annan tar över verksamheten.

Kommer du att servera eller tillaga mat i dina lokaler så behöver din verskamhet vara registrerad som livsmedelsföretag. Den registreringen gör du till oss, bygg- och miljöförvaltningen på Bjuvs kommun. Blankett för registrering finns på den här webbsidan.

Du behöver ha kunskap om vilka regler för att hantera mat som gäller.Det är viktigt att du och din personal känner till de risker som finns i er livsmedelshantering och hur ni arbetar för att producera säker mat.

Vi arbetar även med livsmedelskontrollen och efter registreringen får du en riskklassning av din livsmedelshantering. Din verksamhet får betala en avgift för registreringen och en avgift för den årliga livsmedelskontrollen. Avgiften är beslutat av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun.

Anmälan skickas till:

Postadress:
Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

Mejladress:
miljo@bjuv.se

Senast publicerad: