Bjuvs kommuns logga

Fasadtvätt och klottersanering

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra tak och fasader eller behöver din fastighet klottersaneras? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur.

Rengöring av tak och fasader

För ytor större än 500 kvadratmeter gäller anmälningsplikt.

Om syftet med rengöringen är att mekaniskt ta bort hårt sittande föroreningar betraktas det som blästring. Det kan till exempel handla om att ta bort rost eller gammal färg eller påverka ytans struktur.

Om ytan som ska behandlas betraktas som blästring och är större än 500 kvadratmeter måste du anmäla till miljöavdelningen.

Anmälan av blästrings- eller målningsverksamhet Pdf, 975.6 kB.

Följ försiktighetsåtgärderna

Oavsett om du behöver anmäla ditt arbete eller inte, så krävs samma försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. Som fastighetsägare har du huvudansvaret för att arbetet görs på rätt sätt.

Det kan krävas flera tillstånd för att få utföra ett arbete till exempel för att sätta upp byggnadsställning på gångväg eller cykelväg.

Så skyddar du omgivningen:

Utsläpp till mark

För att få släppa ut tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande behöver du vara säker på att föroreningshalten i vattnet inte är för hög. Gör en provtvätt under samma förutsättningar som rengöringsjobbet ska utföras och lämna in ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium som gör vattenanalyser.

Du bör diskutera resultatet med oss på miljöavdelningen. Om analysen visar att tvättvattnet är tillräckligt rent kan du släppa ut det genom en geotextilduk innan det filtreras ner i marken. Den smutsiga duken är ett avfall och bör bytas under arbetets gång så att den inte tätnar.

Buller och utsläpp till luft

Det är ditt ansvar att skydda omgivningen störningar på grund av till exempel buller och stoft eller vattenstänk från rengöringen.

Informera i god tid de människor som påverkas av arbetet om när det kommer att utföras och vad det kan innebära. Tänk på att inte störa på kvällar och helger.

Klottersanering

Förorenat saneringsvatten från klottersanering kan innehålla tungmetaller, olja och kemikalier som är giftiga för miljön. Därför ska du inte släppa ut saneringsvattnet direkt i dagvattenbrunnar. Använd filter eller samla upp vattnet.

Skydda dagvattenbrunnarna med geotextil eller samla upp vattnet vid väggen. Använder du sorbenter så tänk på att dessa inte kan användas som filter, utan för att suga upp vätska. Därför måste du anpassa mängden sorbenter till den vattenvolym du använder.

Använd rengöringsmedel som är så skonsamma för miljön som möjligt.

Avfallet kan vara ett farligt avfall

Slam och färgflagor från blästring/rengöring och klottersanering kan vara ett farligt avfall och ska tas om hand på rätt sätt.


Tillbaka

Senast publicerad: